Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1314,  30 april 2021

 

Kerkdiensten

2 mei                                       9.30 uur ds. A.J. Molenaar

                                                18.00 uur ds. G. van der Linden, Waalwijk

9 mei                                       9.30 uur ds. A. Naaijen, Andel

                                                18.00 uur dhr. R. Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

13 mei (Hemelvaartsdag)        9.30 uur ds. A.J. Molenaar

16 mei                                     9.30 uur ds. B.J. Mouw, Aalburg

                                                18.00 uur ds. A.J. Molenaar

 

Agenda

Donderdag 6 mei

- huisdienst in de Lemmenskamp (onder voorbehoud), 10.30 uur

- gebedskring in het koor, 20.00 uur

vrijdag 14 mei 2021

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1315 bij de scriba

 

Collecten Diaconie

2 mei               MAF Nederland

9 mei               Nederlands Bijbelgenootschap

13 mei             Diaconie Algemeen

16 mei             Diaconie Algemeen

 

College van Kerkrentmeesters

2 mei               Eigen predikantsplaats

9 mei               Voorziening onderhoud

13 mei             Eigen kerkenwerk

16 mei             Beheer en exploitatie

 

Crèche

Er is weer oppas voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.  We verzoeken ouders om bij de aanmelding voor de kerkdienst via de website in het opmerkingenveld te vermelden of ze hun kind/kinderen naar de crèche willen brengen. De crèche draait volgens de corona-richtlijnen van de overheid. Een protocol is te vinden op de website van de kerk www.kerkwoudrichem.nl.

2 mei               Hetty van Leeuwen en Marjo van der Aa  

9 mei               Marjan en Eva van der Meij

16 mei             Tina Ek en Marian van Pelt

 

Erediensten

Voor alle zondagmorgendiensten geldt: aanmelding is noodzakelijk. Er worden 30 kerkgangers toegelaten en er is geen samenzang. Voor de avonddiensten bent u welkom zonder aanmelding, evenals voor de dienst op Hemelvaartsdag.

Zondag 2 mei is er een doopdienst, zoals vaker de laatste tijd! Lize Carolina Jacoba van Wijk zal het teken van Gods verbond ontvangen. Familie van de doopouders heeft voorrang bij de inschrijving voor deze dienst. Als Bijbeltekst staat centraal 1 Petrus 1:3. ‘s Avonds gaat voor dominee G. van der Linden uit Waalwijk.

Zondag 9 mei is er tweemaal een gastvoorganger: ‘s morgens dominee A. Naijen uit Andel en ’s avonds de heer R. Verkaik uit Hardinxveld-Giessendam.

Donderdag 13 mei is het Hemelvaart. We staan stil bij woorden uit Hebreeën 2:8-9 ‘dat alles aan Hem onderworpen is, zien wij nu nog niet; wel zien we dat Jezus (…) nu met eer en luister is gekroond’. Aanmelden is voor deze dienst niet nodig.

Zondag 16 mei gaat in de morgendienst voor dominee B.J. Mouw uit Aalburg, met wie ik geruild heb. De avonddienst is een cantatedienst. Hierin zal de cantate BWV 82 ‘Ich habe genug’ van J.S. Bach klinken zoals hij bedoeld is: tijdens een kerkdienst. Het betreft een solocantate voor één zanger zonder koor, zodat alles binnen de corona-richtlijnen blijft. In de overdenking wordt het thema van de cantate verder uitgediept. Uitvoerenden zijn het Orion barokensemble en bariton Sietse van Wijgerden. Deze avonddienst is ook via de live stream te volgen met beeld en geluid.

 

Huisdienst Lemmenskamp

De huisdiensten in de Lemmenskamp zullen worden hervat. De eerste dienst is op donderdag 6 mei aanstaande. De dienst wordt geleid door dominee Molenaar. De heer Muis uit Sleeuwijk zorgt voor de begeleiding. De dienst begint om 10.30 uur. U bent van harte welkom.

 

Coördinatie 75+-bezoek.

Vanaf het moment dat onze gemeente verdeeld werd in 5 wijken hebben Ineke Gremmen en Janny Gouw het ouderenbezoek (75+-ers) gecoördineerd voor alle wijken. Dat hield in, behalve het bijhouden van de bezoeklijsten, ook de aankoop van de presentjes, de Elisabethbodes en de boekjes voor de huwelijksjubilea.

In december jongstleden heeft Karin Cuperus dit werk van hen overgenomen. Ineke en Janny, hartelijk dank voor jullie inzet! Ieder die ouderen bezoekt kan zich in het vervolg dus wenden tot Karin: Kloosterhof 11, telefoon 302836, mail kgcuperus@gmail.com.

 

Vacature ouderling

Op 1 juli aanstaande vertrekken Bert en Rianne Nieuwkoop uit onze gemeente. Rianne was de afgelopen twee en een half jaar ouderling. Op die datum ontstaat er dus een vacature (wijk)ouderling in de kerkenraad. U wordt als gemeenteleden in de gelegenheid gesteld om namen in te dienen van belijdende leden die u geschikt acht voor dit ambt. Blanco lijsten die u daarvoor kunt gebruiken liggen in de hal van de kerk en zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de scriba. Lijsten met tien of meer handtekeningen moeten door de kerkenraad worden overgenomen. Lijsten met minder dan tien handtekeningen kunnen door de kerkenraad worden overgenomen. De lijsten met namen kunnen tot en met zaterdag 15 mei worden ingediend op het adres van de scriba, Postweide 133. Wij rekenen op u.

 

Gebedskring

Elke eerste donderdagavond van de maand is er gebedskring, dus ook weer op donderdag 6 mei aanstaande. Het tijdstip is 20.00 uur en de plaats is het koor van de kerk. Daar is het ruim genoeg om alle voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus goed in acht te nemen. Wat we doen is heel eenvoudig: we lezen een stukje uit de Bijbel, verzamelen gebeds- en dankpunten en bidden daar samen voor. Wees welkom om te komen bidden. Alleen in stilte meedoen is ook mogelijk.

Iemand heeft wel eens gezegd: of een gemeente nu groot of klein is, het lijkt een wetmatigheid dat gebedsbijeenkomsten slechts een handjevol mensen trekken… Zo is het momenteel bij ons ook. Maar waarom eigenlijk? Denk er eens over na om te komen! Wie bidt voor anderen, wordt al doende zelf ook gezegend.

 

Zendingsdoel Hope & Serve

Bij deze Kerkklanken vindt u de laatste nieuwsbrief van Hope & Serve over het werk in Roemenië, maar ook over de activiteiten hier in Nederland. Zonder donaties is het werk in Roemenië niet mogelijk. Om de mensen daar structureel te kunnen helpen, hebben we een sponsorprogramma opgezet. U kunt hierover lezen in bijgevoegde brief ‘Together’. Wellicht is het iets voor u om op deze manier de mensen te ondersteunen die onze hulp zo nodig hebben?! Alvast bedankt. Heeft u vragen, stel ze gerust!

Namens Hope & Serve,

Marja v.d. Stelt (0610769434)

 

4 mei: Dodenherdenking Woudrichem digitaal

De Stichting Gedenkteken Oorlogsslachtoffers in de voormalige gemeente Woudrichem gaat de herdenking op 4 mei digitaal uitzenden.

Evenals vorig jaar is het door de huidige maatregelen niet mogelijk om een fysieke herdenkingsbijeenkomst te organiseren. Ook de samenkomst bij het monument kan geen doorgang vinden. Daarom heeft het bestuur, samen met de leerlingen van de adoptieschool 2021, christelijke basisschool De Zaaier uit Andel, een programma samengesteld dat onder andere in de Martinuskerk in Woudrichem is opgenomen. De kinderen dragen onder andere gedichten voor en laten werkstukken zien die gemaakt zijn naar aanleiding van het lespakket over Kamp Vught.  Spreker in deze bijeenkomst is dr. C. de Gast met als thema: ‘Hun namen worden niet vergeten’. De kinderen lezen de namen van hen die gevallen zijn in de voormalige gemeente Woudrichem tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op 4 mei zal, nadat Nathalie de Cloe de taptoe heeft geblazen en er 2 minuten stilte is gehouden, een tweetal bestuursleden van de Stichting een krans leggen bij het monument. Ook namens de gemeente wordt een krans gelegd.

Het programma van de herdenking zal te zien zijn op het YouTube kanaal ‘YouTube.com Stichting Gedenkteken Woudrichem 4 mei 2021’. Aanvang 18.45 uur.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om, net als vorig jaar, op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen.

 

Uit de pastorie

In deze coronatijd zien veel mensen vooral telkens mensen uit hetzelfde kringetje. Ik ook... En dan bedoel ik: in de kerk. Blijkbaar melden zich steeds dezelfde mensen aan om de eredienst bij te wonen. Is het misschien omdat je in de kerk niet mee mag zingen? Uit angst voor besmetting? Of omdat mensen aanlopen tegen het moeten aanmelden?

Toch is het goed om in de kerk te zijn. Je komt tot rust in het oude gebouw en je ziet gemeenteleden – je geestelijke familie. Nu er weer kindernevendienst is, kunnen jonge gezinnen makkelijker komen. Nu meer en meer ouderen een vaccinatie hebben gehad, kan dat voor hen de drempel wegnemen. Daarom hoop ik op een groeiende kring van regelmatige kerkgangers. Niet omdat het dan is als vanouds. Helaas niet. Maar gewoon om het gemis te blijven voelen van een echte eredienst met samenzang; gewoon om niet gewend te raken aan het scherm. Gewoon om te zorgen dat je niet wegglijdt van God en geloof. Komt u, kom jij ook?

 

Om over na te denken

De Nederlandse regering heeft in totaal 84,5 miljoen doses vaccin tegen het coronavirus ingekocht. Om elke Nederlander twee prikken te geven zijn 34 miljoen doses nodig... Hoe zou dit inkoopbeleid overkomen op mensen in armere landen? Hoe zou het overkomen bij God?

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad.