Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1283,  10 januari 2020

 

Kerkdiensten

12 januari                    10.00 uur ds. A.J. Molenaar, (her)bevestiging ambtsdragers

                                    18.00 uur ds. K.W. de Jong, Woerden

19 januari                    10.00 uur ds. A.J. Molenaar, dienst voor doven en slechthorenden

                                    18.00 uur ds. S. Jumelet, Zaltbommel

 

Collecten Diaconie

12 januari        Agapè/geloofshelden

19 januari        Dovenpastoraat

 

College van Kerkrentmeesters

12 januari        Eigen predikantsplaats

19 januari        Voorziening onderhoud

 

Crèche

12 januari        Jacqueline Kant en Karin van Pelt

19 januari        Marieke en Amber van Aalst

 

Agenda

zaterdag 11 januari

- oud papier

donderdag 16 januari

- bijbelkring in de consistorie, 20.00 uur

vrijdag 17 januari

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1284 bij Conny Bastiaans

zaterdag 25 januari

- oud papier

 

Erediensten

Zondag 12 januari vindt ‘s morgens de (her)bevestiging plaats van vier ambtsdragers, namelijk Petra van Engelen-Kant als ouderling, Jaap Dekker als ouderling-kerkrentmeester, Sjaak Kraaij als diaken en Jeanette van Kooten-de Jong als jeugddiaken. Het Bijbelgedeelte dat centraal staat is Mattheus 4:12-25, over het begin van Jezus’ verkondiging. Tot aan Pasen zullen we, wanneer ik voorga, het Mattheüs-evangelie doorlopen. In de avonddienst gaat voor dominee K.W. de Jong uit Woerden.

Zondag 19 januari is er ‘s morgens een aangepaste dienst met dove en slechthorende mensen uit de regio. Een doventolk zal voor vertaling zorgen van wat gezegd wordt en de teksten van de  liederen worden geprojecteerd.  Na de dienst zal er ruimte zijn voor ontmoeting en iets te drinken. Om te zorgen dat liplezen beter mogelijk is, zal ik waarschijnlijk de preek niet vanaf de kansel houden. De preek zal gaan over iets uit de Bergrede (Mattheüs 5-7), ik weet nog niet exact welk gedeelte. ‘s Avonds gaat voor dominee S. Jumelet uit Zaltbommel.

 

Koffiedrinken

Zondagmorgen 19 januari is er weer gelegenheid elkaar na de dienst te ontmoeten in het koor van de kerk, onder het genot van koffie, thee of limonade. Iedereen is van harte welkom.

 

Groothuisbezoek

In het nieuwe jaar zullen er weer groothuisbezoeken worden georganiseerd. We vragen u de datum alvast in uw agenda op te nemen:

  – woensdag 5 februari: wijk 4, (wijk van Petra van Engelen)
  – dinsdag 11 februari:  wijk 3 (wijk van Rianne Nieuwkoop)
  – donderdag 13 februari: wijk 2 (wijk van Bianca Vlot)
  – woensdag 4 maart: wijk 5 (wijk van Marius van Doorn)
  – donderdag 26 maart: wijk 1 (wijk van Arie van der Stelt)

Als u niet weet bij welke wijk u hoort, kunt u de wijkindeling vinden op de website van de kerk, www.kerkwoudrichem.nl.

Het thema van de groothuisbezoeken zal waarschijnlijk worden ‘Zing een nieuw lied!’, een oproep die diverse malen in de Bijbel klinkt. De kerkenraad is bezig met een bezinningsproces rond het zingen in de eredienst en wil u daar graag in meenemen en in laten meedenken. Welke liederen raken je en waarom? Waarom zingen we eigenlijk in de eredienst? Een onderwerp dat jong en oud aangaat. We hopen dan ook op veel belangstelling uit de volle breedte van de gemeente.

 

Ouderenmiddag

Graag even aandacht voor de datum. Hoe eerder u het weet hoe langer u er naar uit kunt zien. Op D.V. maandag 10 februari hopen we alle oude bekenden en liefst ook nieuwe gezichten weer op de ouderenmiddag te ontmoeten. In één van de volgende uitgaven van Kerkklanken komt de rest van de informatie.

 

Inzameling kaarten stopt

Door de jaren heen hebben we honderden kaarten ingezameld voor de zending. Helaas gaat deze inzameling stoppen. De afzet is niet meer rendabel en kost alleen maar geld. Hartelijk dank aan degenen die trouw hebben meegedaan. Postzegels zijn nog steeds welkom, die worden verkocht voor de verzamelaar. Ze mogen in de bekende ton in de hal van de kerk.

Catrien Brandenberg

 

Kerkbalans 2020 komt eraan!

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn in volle gang. Het thema voor dit jaar is:  ‘Samen van betekenis zijn voor de Hervormde Gemeente Woudrichem’. Tussen 18 januari en 1 februari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. U heeft in de begroting van 2020 kunnen zien dat wij uw bijdrage heel hard nodig hebben. Het is belangrijk dat wij als gemeente in volle omvang kunnen doorgaan met het verkondigen van het Woord en alle andere activiteiten.

 

Vakantieweek  ‘Nieuwe Hydepark’ te Doorn.

De interkerkelijke Stichting Vakantieweek Gehandicapten Land van Heusden en Altena en de Langstraat organiseert ook in 2020 weer een gezamenlijke vakantieweek voor jongere- en oudere lichamelijk gehandicapten. Deze week zal worden gehouden in het ‘Nieuwe Hydepark’ te Doorn van 9 tot en met 16 mei 2020. Voor inlichtingen en aanmelden voor deze vakantie kunt u uiterlijk tot en met 19 februari 2020 terecht bij de heer A. Paans, Vuurdoorn 12, 4281 MB Andel, telefoon 0183-442794, e-mail: adriaanpaans@gmail.com. Voor deelname geldt een eigen bijdrage van € 470,00 per persoon. Indien dit echter financiële problemen geeft, kan de diaconie meedenken voor het vinden van een oplossing. Laat ons dit dan even weten. Als diaconie vernemen wij graag of er uit onze gemeente voor deze vakantieweek geïnteresseerden zijn.

Diaken Jaco Mak, telefoon 0183-565977, Fien Maas, telefoon 0183-310494.

 

Kerkauto

12 januari        (her)bevestiging ambtsdragers

                        Peter Naaijen, telefoon 06-57339574

                        Arie van der Vliet, telefoon 06-51530862

                        Avonddienst Lia Mak-Tritten, telefoon 0183-565977          

19 januari        Dienst voor doven en slechthorenden

                        Corrie Dekker, telefoon 0183-301227        

                        Dirk Pellicaan, telefoon 06-55847770 of 0183-304129

                        Avonddienst Lia Mak-Tritten, telefoon 0183-565977          

Mocht er geen plaats meer zijn bij de aangegeven chauffeurs, dan kunt u contact opnemen met Catrien Brandenberg, telefoon 0183-302556.

 

Uit de pastorie

Het nieuwe jaar is begonnen, altijd een goed moment voor een nieuw begin. Ook, zoals ik in de nieuwjaarspreek aangaf, in het leven met God! Ik wijs daarom op twee uitgaven die kunnen helpen om dit jaar consequent tijd te nemen voor de Bijbel.

De eerste uitgave is voor wie altijd de Bijbel nog eens helemaal wil lezen van kaft tot kaft. Als je dat gaat doen vanaf pagina één, loop je waarschijnlijk ergens in het oude testament vast. Daarom is er de ‘Bijbel in een Jaar’ van het Nederlands Bijbelgenootschap in samenwerking met Alpha Nederland. Voor elke dag van het jaar staat er een gedeelte uit het oude en uit het nieuwe testament afgedrukt en iets uit Psalmen of Spreuken. De teksten zijn zo geordend dat er goede afwisseling is in de inhoud en je de hele Bijbel doorgaat in een jaar.

De andere uitgave is voor wie wat minder leesgraag is: het kleine ‘Dagtekstenboekje’ van de Evangelische Broedergemeente uit Zeist. Voor elke dag van het jaar staat er één tekst uit het oude en één uit het nieuwe testament afgedrukt om te overdenken. Nu al de 289e (!!) jaargang.

Voor wie helemaal nooit een boek meer opent: beide zijn ook als app verkrijgbaar!

 

Om over na te denken

Wat is een wonder, wanneer gebeurt er echt één?

Ten diepste komt het hierop neer:

we kunnen leven alsof niets een wonder is,

of we kunnen leven alsof alles een wonder is.

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad