Privacyverklaring Hervormde Gemeente Woudrichem

Inleiding
Als kerkelijke gemeente hebben we gegevens van u. Als kerkelijke gemeente zijn wij volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin we omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar hebben en het vormen van een kerkelijke gemeenschap.
Wij moeten conform de nieuwe wetgeving ( Algemene Verordening Gegevensbescherming-AVG) zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Daarom hebben we een privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring geeft ook inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking
Wij hebben gebruik gemaakt van de Gesprekshandleiding (model van de Protestantse Kerk). Daarmee hebben we de privacyverklaring ( model van de Protestantse Kerk) ingevuld. Wij hebben de privacyverklaring op de website geplaatst ter informatie.

Persoonsgegevens.
Voor zover bekend en van toepassing worden de volgende gegevens verzameld: naam, voornaam c.q letters, straatnaam, huisnummer postcode en woonplaats en datum van vestiging op het woonadres, geboortedatum en plaats, geslacht, burgerlijke staat, telefoonnummer en eventueel
mailadres. Daarnaast eventuele data van doop, belijdenis en kerkelijke huwelijksinzegening. Deze informatie hebben we nodig om kerkelijke gemeente te zijn. Deze informatie hebben we, onder anderen, nodig voor onze financiële administratie en voor het kandidaat stellen van ambtsdragers. Maar ook bij persoonlijke feestelijke data en als er meldingen
gedaan moeten worden in Kerkklanken of in de kerkdienst. Wij gebruiken uw gegevens alleen om te functioneren als kerkgemeenschap. Wij delen uw gegevens niet met anderen partijen. Kerkdienst en Kerkklanken. In de kerkdienst en in Kerkklanken worden namen van gemeenteleden geplaatst bij ziekten en huwelijk of doop. Dit doen wij op basis van onze gerechtvaardigde activiteiten, te weten het
gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God.

Website
Wij hebben de informatie op onze website aangepast in verband met de AVG. Wij plaatsen geen foto’s waarop gemeenteleden in beeld zijn (bijv vakantie bijbelclub etc). Alleen van ambtsdragers zijn foto’s geplaatst. Kerkklanken wordt vanaf medio oktober op de website geplaatst zonder pastoraat informatie. Wij gebruiken geen cookies op onze website. U kunt uw gegevens controleren, aanpassen en verwijderen.
Op de website kunt u zien wat uw rechten zijn en hoe u moet handelen om deze aan te passen. Zie ook op www.protestantsekerk.nl/privacy het document: rechten van de betrokkenen.
U heeft de volgende rechten:
- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
- Het laten corrigeren van fouten/ het laten verwijderen van verouderde gegevens
- Intrekken van toestemming/beperking van verwerking
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens
- Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Als u vragen heeft omtrent uw gegevens of die wilt aanpassen, stuurt u een e-mail naar:
AVG@hervormdegemeentewoudrichem.nl

Klacht indienen.
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie 1, 27 oktober 2018