Diaconie

De roeping betreft zowel de diaconale opdracht in de gemeente en haar omgeving als de diaconale opdracht elders in de wereld. Het college van diakenen geeft leiding aan de uitvoering hiervan. Daarbij worden de gemeenteleden zoveel mogelijk ingeschakeld. Tevens is de diaconie geroepen dienstbaar te zijn tijdens de erediensten. De diakenen maken enerzijds deel uit van de kerkenraad en vormen anderzijds een eigen college van diakenen.

Jeanette van Kooten-de Jong

Tel.:0183-852458

 

Voorzitter

Sjaak Kraaij

Tel.:0183-404405
Penningmeester Sjaak
Rocus van Vugt Secretaris  

Ondersteuning wordt hierbij verleend door:

 • Dhr. Cees van Tuijl (administrateur)

Taakvelden binnen het diaconaat

 • waar nodig hulp verlenen aan de in noodverkerende mensen of zorgen dat er geholpen wordt door de hiervoor opgerichte maatschappelijke instellingen;
 • ondersteuning van het ouderenwerk, jeugdwerk, zending en evangelisatie activiteiten in de eigen gemeente;
 • dienstbaar zijn bij de erediensten en de viering van het heilig avondmaal;
 • het kritisch volgen van ontwikkelingen in de samenleving en het helpen bestrijden van het verkeerde.

Werkterrein diaconaat

De werkzaamheden van de diaconie richten zich op

 • de eigen gemeente;
 • regionale en landelijke doelen;
 • wereldwijde doelen.

Beschikbare middelen diaconie

Diaconaalgeld is door de gemeente bijeengebracht voor de armen. Het geld is dus niet van de diaconie of van de kerk, maar de diaconie mag dit geld beheren en is geroepen er voor te zorgen dat het diaconale geld terecht komt bij de sociaal- en economisch zwakkeren in de samenleving. De diaconie heeft voor inkomsten twee hoofdbronnen, te weten:

 • opbrengsten bezittingen zoals rente en pachtgelden;
 • collecten en overige giften.

Wekelijks wordt er tijdens de erediensten een collecte gehouden voor de diaconie. Er zijn twee soorten collecten te weten:

 1. een collecte voor algemene diaconale uitgaven;
 2. een zogenaamde doorzendcollecte waarbij het doel vooraf is vastgesteld.

Besteding van de middelen

Het college dient verantwoord om te gaan met de besteding van de middelen. Enkele beoordelingscriteria bij de ondersteuning van mensen en projecten zijn:

 • heeft het werk een diaconaal karakter en voorziet het in een werkelijke nood;
 • zijn er mogelijkheden voor ondersteuning door de overheid en andere fondsen;
 • is er voldoende inzicht in de financiële situatie.

Rekeningnummer Diaconie
Het rekeningnummer van de Diaconie is NL79RABO0372500846.

Huisavondmaalsdienst 

Gemeenteleden die niet in staat zijn de avondmaalsdiensten bij te wonen, kunnen zich opgeven voor de huisavondmaalsdienst.
Na de eredienst zullen de dominee, een ouderling en een diaken bij u langs komen om dit sacrament te vieren.
U kunt zich hiervoor opgeven bij de dominee.

Kerkradio

Kerkradio

Gemeenteleden die niet in staat zijn de wekelijkse kerkdiensten bij te wonen, kunnen beschikken over een kerkradio-ontvanger. Op deze wijze kunnen ze ook thuis betrokken zijn bij de erediensten en andere activiteiten in de kerk. Gemeenteleden die door ziekte of anderszins tijdelijk verhinderd zijn de kerkdiensten bij te wonen kunnen een kerkradio-ontvanger aanvragen. Voor de kosten van de kerkradio wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Contactadres voor de kerkradio:

Jeanette van Kooten

Internet

Iedere dienst wordt uitgezonden via kerkdienstgemist.nl