College van Kerkrentmeesters

Taak en doel

Het college van kerkrentmeesters is belast met het beheer van de kerkelijke goederen, gebouwen en financiën, voor zover deze niet van diaconale aard zijn. Zij verricht deze taak in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Samenstelling

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 5 personen. Van het college van kerkrentmeesters moeten er minimaal 2 ouderling-kerkrentmeester zijn en als zodanig deel uitmaken van de kerkenraad. De overige zijn kerkrentmeester.

Onderstaande leden van het college van kerkrentmeesters zijn lid van de kerkenraad en als zodanig ouderling-kerkrentmeester:

Jetze van Wijk

Mob.: 06-52307699

 

Voorzitter

Peter Naaijen

Mob.: 06-57339574

Email secretaris cvk

Secretaris

Frans-Jan van Tilborg

 

 

Ouderling

Kerkrentmeester

 

De volgende leden zijn wel kerkrentmeester maar maken geen deel uit van de kerkenraad:

Joost-Jan van der Nat

Mob.: 06-24633657

 

Kerkrentmeester

Joost-Jan

Willem van der Aa

Tel.: 0183-303969

 

Kerkrentmeester

Willem

Vergaderingen

Het college van kerkrentmeesters vergadert in de regel eenmaal per zes weken in het kerkelijk bureau, Kerkstraat 60, Woudrichem.

Inkomsten

Om de gemeente in stand te houden wordt een beroep gedaan op de financiële bijdrage van de leden van de gemeente. Dit vindt plaats op o.m. de volgende manieren:

  • Collecten en collectemunten
  • Kerkbalans; Naast de collecten wordt in het begin van het jaar aan de gemeenteleden een vrijwillige bijdrage gevraagd d.m.v. .de landelijke actie Kerkbalans. Door middel van een brief of folder worden de gemeenteleden geïnformeerd over de benodigde gelden voor het komende jaar, waarbij gevraagd wordt de hoogte van de bijdrage voor dat jaar op te geven aan het college van kerkrentmeesters.
  • Giften en legaten; Giften ten bate van het college van kerkrentmeesters kunnen worden overgemaakt op onderstaande bankrekeningnummers:

Postbanknummer College van Kerkrentmeesters         NL39 INGB 0001 1179 22                 

Rabobanknummer College van Kerkrentmeesters        NL76 RABO 0372 5006 09

Rabobanknummer Restauratiefonds                           NL47 RABO 0372 5019 07

Het rekeningnummer voor betaling kerkklanken:       NL61 RABO 0372 5544 23

Donaties aan kerken worden door de overheid fiscaal gerangschikt onder de aftrekpost “giften”. Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk de fiscus mee te laten betalen aan uw gift aan de kerk, bijv. door giften voor meerdere jaren te concentreren in één fiscaal jaar en/of het gebruik van collectebonnen. Er geldt bij deze aftrekpost wel een zogenaamd drempelbedrag.

Ook behoort het schenken via een zogenaamde periodieke schenking tot de mogelijkheden. Dit houdt in dat door middel van schriftelijke overeenkomst de verplichting wordt aangegaan om gedurende minimaal vijf jaar een bedrag te schenken. Bij deze constructie is geen drempelbedrag van toepassing.
U kunt als gemeentelid het fiscale voordeel van een periodieke gift eenvoudig zelf berekenen met de Schenkcalculator op de website van de Protestantse Kerk, zie: https://anbi.nl/calculator/ of https://protestantsekerk.nl/geef-een-gift/
De modelovereenkomst kunt u via één van onze kerkrentmeesters opvragen.

Wanneer u de kerk testamentair wilt gedenken, is dat mogelijk door een legaat. Een legaat is vanaf 2006 voor de kerken volledig vrijgesteld van kosten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de notaris.