Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1281,  29 november 2019

 

Kerkdiensten

1 december                 10.00 uur ds. A. Naijen, Andel

                                    18.00 uur ds. G. van Wolfswinkel, Everdingen

8 december                 10.00 uur ds. A.J. Molenaar

                                    18.00 uur ds. G.A. Termaat, Werkhoven

15 december               10.00 uur ds. A.J. Molenaar

                                    18.00 uur ds. L. van Wingerden, ‘s Hertogenbosch

 

Collecten Diaconie

1 december     Diaconie algemeen (is collecte tijdens de dienst)

8 december     Diaconie algemeen

15 december   Ark Mission

 

College van Kerkrentmeesters

1 december     Vijfjescollecte (is collecte bij de uitgang)

8 december     Eigen predikantsplaats

15 december   Voorziening onderhoud

 

Crèche

1 december     Corinne en Lisa Ottevanger  

8 december     Marian en Lieke van Pelt

15 december   Mariëlle en Veerle Dekker  

 

Agenda

zondag 8 december

- LOEV’ avond in de torenkamer, 19.30 uur

donderdag 12 december

- gebedsgroep, Raadhuisplein12, 20.00 uur

vrijdag 13 december

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1282 (voor 3 weken) bij Conny Bastiaans

zaterdag 14 december

- oud papier

 

Erediensten

Zondag 1 december is het de eerste zondag van Advent. We gaan in de diensten toeleven naar Kerst. ‘s Morgens gaat voor dominee A. Naijen uit Andel en ‘s avonds dominee G. van Wolfswinkel uit Everdingen.

Zondag 8 december, dat is dus de tweede adventszondag, hoop ik zelf voor te gaan in de morgendienst, evenals de week erna. We zullen stilstaan bij de lofzang van Maria, een lied met een rijke inhoud dat past bij deze tijd. U vindt het in Lukas 2:39-56. In de avonddienst gaat voor dominee G.A. Termaat uit Werkhoven, met wie ik deze avond van kansel ruil.

Zondag 15 december gaan we in de morgendienst verder met de lofzang van Maria. Als kinderlied bij het adventsproject leren we met de kinderen in deze weken een eenvoudige versie van Maria’s lied. De avonddienst wordt geleid door dominee L. van Wingerden uit 's-Hertogenbosch.

 

Kerstproject Zondagsschool Timotheüs

Op zondag 1 december, de eerste adventszondag, gaan wij starten met het kerstproject “God belooft de Vredekoning”. Het kerstproject staat in het teken van vrede. De hemelse vrede die God geeft. In het Bijbelboek Micha lezen we hoe de profeet Micha werkt in Juda. Hij mag in een tijd van bedreigingen aan het volk vertellen over wat er komen gaat, vanuit Gods perspectief. Micha belooft dat God zal ingrijpen en vrede zal brengen. Micha geeft het volk Israël en ons een bijzonder vergezicht. God heeft een plan: de Koning die in vrede zal regeren, komt.

Het kerstproject herinnert ons niet alleen aan Jezus’ komst op aarde, maar laat ons ook vooruitkijken naar de tijd dat Hij als Koning zal terugkomen en zal regeren over heel de aarde. Wij mogen in het project Gods beloften zien en ervaren hoe het zou kunnen zijn. Leven met het oog gericht op de toekomst, trouw aan Gods geboden en leven vanuit echte liefde voor de Heer. Elke week, als de kinderen terugkomen van hun eigen dienst, zal er een toelichting zijn. Aansluitend wordt er een adventslied gezongen.

 

Doopdienst

Zondag 15 december staat er weer een doopdienst op het rooster. Als er ouders zijn die hun kind dan willen laten dopen, worden ze verzocht om zich te melden bij ds. Molenaar. Een datum voor een doopgesprek wordt dan in overleg vastgesteld.

 

Huisdienst Lemmenskamp

Donderdag 5 december is er in verband met de sinterklaasviering geen huisdienst in de Lemmenskamp.

 

In memoriam Teunis Hartman

Op 13 november is overleden ons gemeentelid de heer Teunis Hartman, in de leeftijd van 82 jaar. Teun werd geboren op 15 oktober 1937. Hij was een ‘echte Woerkumer’ die daar trots op was. Samen met Corrie kreeg hij twee kinderen, Anita en Theo. Al op jonge leeftijd werd Teun afgekeurd voor zijn werk vanwege zijn hart. Hij zat echter niet stil maar was graag bezig, vooral met zijn originele oude vissersboot de WOU45. Deze staat dan ook afgebeeld op de rouwkaart.

Teun was iemand met sterke meningen die hij niet voor zich hield. Van zijn kinderen hield hij veel en dat was wederzijds. Ook de vier kleinkinderen waren belangrijk voor hem. Naar de kerk ging hij eigenlijk nooit, anders dan Corrie. Hij respecteerde echter haar geloof.

De laatste tijd was zijn slechte conditie een grote beperking. Hij is thuis overleden te midden van zijn gezin en in besloten familiekring begraven. Voor Corrie is er nu een grote leegte gevallen. In dit gemis de steun van God gewenst. Correspondentieadres: Burg. v.d. Lelystraat 14, 4285 BL Woudrichem.

 

Vacatures kerkenraad

Op de oproep van de kerkenraad om namen in te dienen in de bestaande en komende vacatures is helaas vanuit de gemeente geen respons gekomen. De kerkenraad zal zich beraden op de verdere procedure.

 

Over het jeugdwerk

De jeugdraad is kort voor de vakantie begonnen, maar nog niet compleet. De jeugdraad bestaat nu uit Bart Kraaij, Ruben Mak, Lisa van der Stelt, Huib van Pelt en Antoinette Kraaij. We hebben bedacht hoe we de gesprekken tijdens het koffiedrinken kunnen bevorderen. Vandaar de kleinere tafels tijdens het koffiedrinken en op 27 oktober de bekers met letters waarmee woorden konden worden gevormd. Het koffiedrinken gaat vanaf januari zoveel mogelijk naar de ochtenden dat er 12+ nevendienst is. Hiermee willen we een extra gelegenheid creëren voor de jongeren om elkaar te ontmoeten, maar ook hopen we dat de volwassenen en jongeren met elkaar in gesprek zullen raken.

Wanneer er 12+ nevendienst is, de eerste zondag van de maand, zingen we in de dienst samen in plaats van een kinderlied, een opwekkingslied. Deze liederen worden altijd zorgvuldig gekozen en passen zoveel mogelijk bij het thema wat de nevendienst behandeld heeft die dag.

Er is dit jaar geen Vakantie Bijbel Club (VBC) geweest. Er waren te weinig medewerkers. Maar afgelopen tijd zijn er al wel stappen ondernomen om te kijken of het kleine team groter kan worden en vooral ook om meer mensen enthousiast te krijgen een kleine of grotere taak op zich te nemen. Komende week komt het kernteam bij elkaar om een nieuwe start te maken. Het is fantastisch mooi om iets te organiseren voor een grote groep kinderen, maar het is nog mooier als dit gedragen wordt door een groter team. Mocht je nog twijfelen om ook mee te doen: in de hal van de kerk liggen nog lijsten met informatie. Wellicht zit er iets voor je bij!

Zondag 10 november was er in de avond de laatste jongerendienst. Na afloop hebben we nog genoten van leuke gesprekken, onder het genot van een hapje en een drankje. De organiserende commissie werd steeds kleiner en het lukte niet om nieuwe commissieleden te vinden. Wij zijn dankbaar dat we al die jaren hebben mogen genieten van zoveel verschillende sprekers en bands. Een hartelijke dank aan de leden van de Jongerendienstcommissie. En wellicht dat er in de tijd die voor ons ligt, een nieuw initiatief zal komen.

LOEV’ is de nieuwe 12+club op zondagavond, eens in de 2 weken, van 19.30 uur tot 21.00 uur. Er is een afwisselend programma met leuke activiteiten. Inmiddels bezoekt al een groter wordende groep jongeren deze avonden. Op 8 december is de eerstvolgende avond, alle 12+jongeren van harte welkom, neem gerust een vriend of vriendin mee!

Antoinette Kraaij-Timmermans, jeugdouderling

 

Vijfjesactie op  1 december 2019

De opbrengst van de vijfjesactie op 1 december aanstaande zal worden gebruikt voor het bekostigen van de keuring van de cv-installatie. Door nieuwe regelgeving moet de cv-installatie 1 x in de 4 jaar gekeurd worden. Recent is dit gedaan. De kosten bedragen € 1000,00.

 

Gebedsgroep

In december komt de gebedsgroep niet op de eerste donderdag van de maand samen, maar een week later. Dit vanwege de gedenkdag van de heilige Nicolaas van Myra. We komen dus samen op donderdagavond 12 december, van 20.00 tot 21.00 uur. De plaats van samenkomst is, zoals gebruikelijk, aan het Raadhuisplein 12, bij Gerda Hagen. We zullen een stukje uit de Bijbel lezen en overdenken, gebeds- en dankpunten verzamelen en daarvoor bidden. Wees hartelijk welkom om mee te doen, of om gewoon eens een keer te komen kijken wat die gebedsgroep nu eigenlijk inhoudt.

 

Kerstviering ouderen

D.V. maandagmiddag 16 december hopen we met ouderen en belangstellenden van de gemeente samen te komen in het koor van de kerk. We beginnen om 15.00 uur en proberen ongeveer 18.00 uur af te ronden.                                

Voelt u zich betrokken, zoekt u wat gezelligheid, aanspraak, ontmoeting, rekent u zichzelf tot jongere generaties, wat of hoe dan ook, u/jij bent echt van harte welkom. De middag staat in het teken van advent en kerst. We zingen samen, luisteren naar elkaar, gedichten, een meditatie en een vrij verhaal. Er zijn pauzes voor koffie of wat anders en we sluiten af met een heerlijke broodmaaltijd. Vooral voor dat laatste is het belangrijk om u op te geven. Wilt u gehaald en gebracht worden dan kunt u dat bij uw opgave ook gelijk kenbaar maken. Opgave, zoals gebruikelijk, via Grietje van Vugt, telefoon 303254. In verband met de boodschappen wel heel graag vóór zaterdag 14 december. Aangezien deze uitgave van Kerkklanken voor 3 weken geldt is dit de enige vermelding. Dus geeft u zich zo spoedig mogelijk op.

De ouderencommissie

 

Kinderkerstfeest

D.V. zondag 22 december ’s avonds om 18.00 uur vieren we het jaarlijkse kinderkerstfeest. Hier wordt de hele gemeente, maar ook opa’s, oma’s en vriendjes en vriendinnetjes voor uitgenodigd. Het (kinder)kerstfeest is voor groot en klein en voor jong en oud! Samen zijn we één gemeente! U komt toch ook!

 

Kerstzangdienst 2019          

D.V. dinsdagavond 24 december 2019 is er weer een kerstzangdienst. Dominee Molenaar zal deze dienst leiden. Het gospelkoor His Voice uit Alblasserdam zal dit jaar een aantal liederen voor ons zingen. Het thema is ‘Een nieuwe start?’ Let op: De dienst begint dit jaar om 21.30 uur! De deuren staan vanaf 20.45 uur open en we willen om 21.15 uur beginnen met de samenzang. U bent van harte welkom en breng gerust uw buren of vrienden mee.

 

Kerkauto

1 december     Jopie Baks, telefoon 0183-511251/06-50403205

                        Frans Jan van Tilborg, telefoon 0183-301193

                        Avonddienst Peter Kilwinger, telefoon 0183-303249

8 december     Dicky Smits, telefoon 0183-304609

                        Geer Gremmen, telefoon 0183-302101

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 0183-565977

15 december   Chris Golverdingen, telefoon 0183-302862

                        Maarten Noordzij, telefoon 06-13614777

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 0183-565977

Mocht er geen plaats meer zijn bij de aangegeven chauffeurs, dan kunt u contact opnemen met Catrien Brandenberg, telefoon 302556.

 

Om over na te denken

Het is een algemeen symptoom voor de moderne tijd – in de politiek, in de theologie en breder – dat we sterk denken in acties en reacties en daardoor in extremen. Het midden is zoekgeraakt in ons leven.

(prof. Nico den Bok in 'Kerk en Theologie')

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad