Gebruiksplan kerkgebouw

Gemeente: Hervormde Gemeente Woudrichem

Betreft gebouw: Martinuskerk te Woudrichem

Versie: v6

Datum: 24 juni 2020

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking                                 van deze richtlijnen.

De regelgeving is aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

inhoud

2    doel en functie van dit gebruiksplan                                                                                        

2.1 doelstelling in het algemeen 

2.2 functies van dit gebruiksplan 

2.3 fasering 

2.4  algemene afspraken                                                                                                      

3    gebruik van het kerkgebouw                                                                                                     

3.1 meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag 

3.1.1  aanvangstijden voor verschillende diensten                                                                         

3.2 gebruik kerkzalen 

3.2.1 plaatsing in de kerkzaal

3.2.2 capaciteit in een anderhalve meter situatie

3.2.3 zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit

4    concrete uitwerking                                                                                                                   

4.1 gerelateerd aan het gebouw 

4.1.1 routing

4.1.2 gebruik van kerkplein en ontvangsthal

4.1.3 garderobe

4.1.4 parkeren

4.1.5 toiletgebruik

4.1.6 reinigen en ventileren

4.2 gerelateerd aan de samenkomst 

4.2.1 gebruik van de sacramenten

4.2.2 zang en muziek

4.2.3 collecteren

4.2.4 koffiedrinken en ontmoeting

4.2.5 kinderoppas en kinderwerk

4.3 uitnodigingsbeleid 

4.3.1 ouderen en kwetsbare mensen

4.4 taakomschrijvingen 

4.4.1 coördinatoren

4.4.2 kerkenraad, diaconie en voorganger

4.4.3 techniek

4.4.4 muzikanten

4.5 tijdschema 

5    besluitvorming en communicatie                                                                                              

5.1 besluitvorming 

5.2 communicatie 

6    overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk                                                      

6.1 overige bijeenkomsten en vergaderingen 

6.2 bezoekwerk 

6.3     Kerktoerisme                                                                                  

 

 

2       doel en functie van dit gebruiksplan

 

2.1           doelstelling in het algemeen

Met dit gebruiksplan willen we:

 • bijdragen aan het voorkomen van de verspreiding van het Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
 • bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
 • volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan;
 • handvatten bieden voor samenkomsten in alle ruimtes van ons kerkgebouw, dus zowel de kerkzaal zelf als het koor en de torenkamers.

 

2.2           functies van dit gebruiksplan

 1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
 2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
 4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

2.3           fasering

 • Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 personen (exclusief ‘medewerkers’) gehouden worden. We gebruiken deze periode als oefenperiode waarin we evalueren en bijstellen;
 • Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100 personen (exclusief ‘medewerkers’) in het gebouw.

 

2.4           algemene afspraken

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:

 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren en sowieso een evaluatie uitvoeren voor 1 juli wanneer de opschaling naar maximaal 100 personen plaats zal vinden.

 

 

3       gebruik van het kerkgebouw

 

3.1           keuze voor wel/geen  meerdere diensten op een zondag

Dit gebruiksplan is in eerste instantie opgezet voor de ochtenddiensten. Tot en met juni zullen de avonddiensten op dezelfde wijze ingevuld worden als nu, namelijk door het uitzenden van de morgendienst van Giessen/Rijswijk. Waarschijnlijk zullen per juli de avonddiensten weer worden hervat, dit zal worden besloten in de kerkenraadsvergadering van eind juni, mede naar aanleiding van de evaluatie.

 

3.1.1            aanvangstijden voor verschillende diensten

De aanvangstijden blijven ongewijzigd. De diensten blijven starten om 9.30u en (eventueel na besluit hervatten avonddiensten) om 18.00u.

 

3.2           gebruik kerkzalen

 

3.2.1            plaatsing in de kerkzaal

De indeling van de huidige vakken biedt aan een beperkt aantal kerkgangers plaats rekening houdend met de anderhalvemeter-situatie. Met het verplaatsen of bijplaatsen van stoelen is het mogelijk de capaciteit te vergroten.

 

3.2.2            capaciteit in een anderhalvemeter-situatie

In de Excel-bijlage is de huidige “plattegrond” weergegeven inclusief de beschikbare plaatsen. Uitgangspunt bij deze indeling is dat alle kerkgangers individueel de dienst bezoeken. Indien ook echtparen of gezinnen met drie of meer personen de dienst bezoeken, zal dit praktisch tot een andere indeling leiden. Desalniettemin zal de maximale capaciteit beperkt blijven tot 30 (juni) of 100 (juli) personen.

 

3.2.3            zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit

 

Zaal

Normaal gebruik

Aangepast gebruik per 1 juni

Aangepast gebruik per 1 juli

kerkzaal

kerkdiensten

318 zitplaatsen

30 zitplaatsen + zitplaatsen voor medewerkers

100 zitplaatsen (of bij minder dan 100: zoveel als haalbaar met stoelen op gepaste afstand) + zitplaatsen voor medewerkers

consistorie
(zaal 1)

kerkenraad voor de dienst

vergaderzaal voor o.a. kerkenraad

Ouderling van dienst + voorganger.

 

Ouderling van dienst + voorganger.

 

torenkamers
(zaal 2)

kindernevendienst voor 15 kinderen en 2 leiders in aparte ruimten

Geen kindernevendienst

Kindernevendienst, max 15 kinderen + 2 leiding, zie 4.2.5. (kinderen hoeven geen afstand tot elkaar te bewaren)

koor

Gemeente-avonden en kringen

Vergaderingen en kringen. Voor kringen 1 afsluitende bijeenkomst van het seizoen met maximaal 15 deelnemers met 1 deelnemer per tafel op 1,5 meter, zie 6.1

Uitloop juni.

Na de zomer: nog nader te bepalen bij start kerkelijk seizoen.

 

 

4       concrete uitwerking

 

4.1           Gerelateerd aan het gebouw

 

4.1.1            routing

Kerkgangers komen zowel via de normale ingang binnen als via de toren. Hen wordt verzocht een eigen liedboek en/of bijbel mee te brengen. In de hal staat de desinfecterende gel. Mensen worden gevraagd om hun jas mee te nemen om opstoppingen bij de garderobe bij het in- en uitgaan van de kerk te voorkomen, en om het niet koud te krijgen in verband met ventilatie van de kerk.

 

Het toilet in de toren is in principe gesloten en alleen voor noodgevallen beschikbaar. Het toilet in het koor is gesloten. Het koor wordt afgesloten voor toegang door een aantal stoelen ervoor te plaatsen.

 

In de kerk zijn 4 coördinatoren aanwezig, 2 per ingang

 • 2 coördinatoren heten de kerkgangers welkom(welkomstcoördinator)
 • 2 coördinatoren brengen de kerkgangers naar hun zitplaats (vulcoördinator)

 

De welkomstcoördinatoren zullen bij binnenkomst de kerkgangers expliciet vragen of zij geen Corona-gerelateerde klachten hebben door de bekende RIVM-vragen te stellen:

         Hebt u de afgelopen 24 uur last gehad van

        ◦ Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)

        ◦ Hoesten

        ◦ Benauwdheid

        ◦ Verhoging of koorts

        ◦ Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

        ◦ of heeft een van uw huisgenoten momenteel koorts en/of benauwdheidsklachten

 Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerkzaal niet betreden. Er van uitgaande dat dat niet het geval is, begeleidt een vulcoördinator vervolgens de kerkgangers naar een zitplaats in de kerkzaal. Tevens zal de welkomstcoördinator de naam/namen van de kerkganger(s) afvinken van de aanmeldlijst. De aanmeldlijst kan worden gebruikt om in geval van een eventuele besmetting nader brononderzoek te kunnen doen.

 

De vulcoördinatoren vullen de kerk zoveel als mogelijk te beginnen vanaf het midden naar hun uitgang toe, zodat er geen kruisende paden ontstaan. Tot en met juni blijven de stoelen ongebruikt.

 

De banken die vrijgehouden moeten worden en waar dus geen kerkgangers plaats kunnen nemen, zullen via een papieren strook aangegeven worden. Tevens zal ook de vertrekrichting uit de bank via pijlen op papier worden aangegeven.

 

Kerkgangers verlaten na de dienst de kerkzaal in omgekeerde volgorde als hierboven aangegeven. Op signaal van de vulcoördinatoren kunnen de kerkgangers vak na vak de kerkzaal verlaten. De overige 2 coördinatoren zullen er op toezien, dat kerkgangers hierbij voldoende tussenruimte bewaren.

 

 

4.1.2            Gebruik van kerkplein en ontvangsthal

Op het kerkpad en in de hal van de kerk brengen we via stickers op de grond anderhalve meter zones aan, zodat in geval van ontstaan van een wachtrij de wachtenden voldoende afstand zullen bewaren.

4.1.3            garderobe

Kerkgangers wordt verzocht om de garderobe niet te gebruiken, om opstoppingen bij zowel in- als uitgaan van de kerk te voorkomen. Om voldoende ventilatie te waarborgen, is het mogelijk dat er enige windstroom/tocht in de kerk zal zijn. Ook daarom is het aan te raden jassen de kerkzaal mee in te nemen. De garderobe-rekken zijn tot nader order verwijderd.

 

4.1.4            parkeren

Niet van toepassing.

 

4.1.5            toiletgebruik

Toilet in het koor is gesloten. Het toilet in de torenkamer is alleen voor noodgevallen geopend. In het toilet zijn tissues en desinfecterende gel aanwezig.

 

4.1.6            reinigen en ventileren

Ventilatie is cruciaal voor een gezonde leefomgeving van gemeenteleden. Om te zorgen voor voldoende ventilatie zal 1 deur van de hal, 1 toegangsdeur van de kerk, de koordeuren en de deur naar de toren geopend blijven gedurende de dienst.

Het Corona-virus is waarschijnlijk zo’n 2-3 dagen, nadat het op materialen zoals deurklinken en kerkbanken is neergeslagen, nog actief. Om avonddiensten mogelijk te kunnen maken, betekent dit dat na de ochtenddienst de kerk schoongemaakt en gedesinfecteerd zal moeten worden.

Dit betekent:

 • de deurklinken van ingang hal, ingang kerk, ingang koor en consistorie en de directe omgeving van die deurklinken zoals aanraakvlakken
 • indien gebruikt, het toilet en de bijbehorende wastafel
 • katheder dat ouderling van dienst gebruikt bij voorlezen mededelingen
 • preekstoeldeur en attributen in het spreekgestoelte
 • laptop, geluids- en opname apparatuur om de dienst op te nemen via kerkradio
 • toetsen van orgel en/of piano
 • alle banken en stoelleuningen waar kerkgangers hebben gezeten

NB: Tot en met juni zijn de avonddiensten online uitzendingen. Na de evaluatie kan de kerkenraad tot een besluit komen dat de fysieke avonddiensten hervat worden. Tot die tijd hoeven de de banken en stoelleuningen van kerkgangers niet schoongemaakt te worden, aangezien die dan telkens zeven dagen ongebruikt staan. Als er avonddiensten komen, zal er wel moeten worden schoongemaakt. De overige genoemde schoonmaakwerkzaamheden worden wel altijd uitgevoerd.

De schoonmaakwerkzaamheden worden uitgevoerd door de aanwezige coördinatoren, in juli eventueel geholpen door enkele vrijwilligers. De apparatuur voor de uitzending via internet/beeld wordt gereinigd door degene(n) die ze bedienen. De microfoons en de knoppen etc. op de kostersplaats worden gereinigd door de koster.

 

 

4.2           Gerelateerd aan de samenkomst

 

4.2.1            Gebruik van de sacramenten

 

Avondmaal

De kerkenraad heeft besloten om de viering van het Heilig Avondmaal van 21 juni 2020 te annuleren.

 

Doop

Aangezien er momenteel geen dopelingen zijn of verwacht worden, hoeven hier geen keuzes over te worden gemaakt.

 

4.2.2            Zang en muziek

Samenzang is momenteel helaas niet mogelijk aangezien dit mogelijk een sterke bron van virusoverdracht kan zijn. Om in dit gemis te voorzien zullen er per dienst twee voorzangers aanwezig zijn die namens allen de lofzang gaande houden. Ook is er ruimte voor vervanging van samenzang door een muzikaal intermezzo of gedicht.

De zangers zullen worden opgesteld links en rechts van de preekstoel, ieder met een eigen microfoon. Hun zang zullen zij richten naar het midden van de open ruimte voor de kansel. De voorste bank van het middenvak, en de voorste bank van het vak aan de torenzijde blijven leeg om de afstand van de zangers tot de aanwezigen te vergroten.

 

4.2.3            Collecteren

Tijdens de dienst zijn er geen collecten. De kerkgangers kunnen op weg naar de uitgang hun bijdragen kwijt in 1 collectezak, die in een rek hangt voor de diaconie. Daarnaast zijn voor de collecten voor het college van kerkrentmeesters 2 avondmaalskelken beschikbaar die in de hal van de kerk zullen worden neer gezet. De mogelijkheden om digitaal te collecteren via de webste blijven gehandhaafd. Ouderling-kerkrentmeesters of diakenen kunnen na afloop van de dienst de collectemunten tellen door disposable handschoenen te gebruiken. Het afstorten van collectegeld zal op de gebruikelijke wijze plaats vinden.

 

4.2.4            Koffiedrinken en ontmoeting

Het koffiedrinken na de kerkdienst wordt tot nader order geannuleerd.

 

4.2.5            Kinderoppas en kinderwerk

Zolang de beperkingen gelden, zal er geen kinderoppas zijn, aangezien er normaal gezien al slechts één of twee kinderen zijn te verwachten, en anders er een heel plan moet worden gemaakt voor gebruik van DOCK 60 als oppasruimte.

Wat betreft de kindernevendienst: in de maand juni zal er geen kindernevendienst plaatsvinden, gezien het beperkte aantal kerkgangers.

In de maanden juli en augustus zal er één groep kindernevendienst zijn, voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, zoals anders in de zomervakantie gebruikelijk is. Aangezien kinderen onder de 12 geen onderlinge afstand hoeven te bewaren, alleen tot de leiding, kan deze in één van de gebruikelijke ruimtes plaatsvinden. Evenals bij de kleutergroepen van de basisschool geldt dat het afstand houden van leiding tot jongere kinderen niet altijd geheel mogelijk zal zijn – de overheid ziet dit als een aanvaardbaar risico. Anders dan gebruikelijk zullen de kinderen de hele duur van de kerkdienst in hun eigen ruimte zijn. Ze worden daar afgeleverd door hun ouders, die vervolgens via de torendeur de kerkzaal ingaan. Voor het dankgebed gaan de kinderen bij hun ouders zitten, zodat ze de kerk direct samen kunnen verlaten en het ophalen geen opstopping veroorzaakt bij de torenuitgang.  De leiding noteert de namen van de aanwezige kinderen.

 

4.3           Uitnodigingsbeleid

Gemeenteleden kunnen zich aanmelden via de website van de kerk of telefonisch bij een contactpersoon. Er zal duidelijk worden aangegeven dat alleen personen zonder gezondheidsklachten welkom zijn, conform de richtlijnen van het RIVM.

 

Aanmelding dient plaats te vinden voor donderdag 19.00 uur. Voor elke dienst dienen kerkgangers zich apart aan te melden. De 30 kerkgangers in juni ontvangen voor zaterdag 12.00u een bevestiging per mail of per telefoon. De ouderling van dienst houdt het overzicht of het maximale aantal is behaald door de aanmeldingen per telefoon toe te voegen aan de aanmeldlijst via de website.

Kerkgangers waarvoor in een dienst geen ruimte is, zullen met voorrang een plaats toegewezen krijgen voor de opvolgende dienst.

 

Vanaf juli zullen alleen de kerkgangers waarvoor geen plaats is, een bevestiging ontvangen. Gasten zijn vanaf juli weer welkom. Voor hen zal 5% van het aantal beschikbare plaatsen, zijnde 5 zitplaatsen, worden gereserveerd. Communicatie van bovenstaande vindt plaats via een brief, die onder de gemeenteleden wordt verspreid en via vermelding in “Kerkklanken” en op de website.

 

4.3.1            Ouderen en kwetsbare mensen

We maken qua toelating geen onderscheid tussen ouderen en kwetsbare mensen en andere kerkgangers. Voor allen gelden dezelfde richtlijnen en anderhalve meter-regels.  Of mensen uit deze groepen het verantwoord achten om de kerk te bezoeken, is een zaak van hun eigen verantwoordelijkheid. Wel worden zij opgeroepen deze verantwoordelijkheid serieus te nemen.

Er zullen tot nader order geen kerkauto’s rijden. Vervoer met kerkauto wordt namelijk gebruikt door ouderen en kwetsbare mensen en in een personenauto is het niet mogelijk de anderhalvemeter-situatie te hanteren.

 

4.4           taakomschrijvingen

 

4.4.1            coördinatoren

Er zijn vier coördinatoren benodigd, twee per ingang. Drie van de vier aanwezige ambtsdragers kunnen de taak van coördinator vervullen. Zij zullen voorzien zijn van een keycord. Als vierde coördinator zal de koster gevraagd worden, en als deze niet kan/wil zal er een extra ambtsdrager worden ingeroosterd.

 

4.4.2            kerkenraad, diaconie en voorganger

 • Aanwezig zijn namens de kerkenraad vier ambtsdragers
 • Drie van hen doen dienst als coördinator, zie de vorige alinea. De vierde is de ouderling van dienst, deze blijft in de consistorie met de predikant.
 • Het consistoriegebed vindt plaats in de consistorie met alleen ouderling van dienst en predikant.
 • Predikant en ouderling van dienst geven elkaar geen hand, maar een hoofdknik. De predikant wordt meteen naar de kansel/lezenaar gebracht, en zit niet eerst in de bank bij de ouderlingen.

 

4.4.3            techniek

De koster is, zoals gebruikelijk, verantwoordelijk voor het geluid. Hij is de enige die de benodigde spullen/microfoons aanraakt en reinigt die na afloop.

De microfoons voor de zangers zet hij neer op een statief en hij ontsmet deze vooraf, zodat de zangers ze zelf hoger en lager kunnen zetten als dat gewenst is. De koster let erop dat de rechter microfoon op de goede hoogte staat voor de ouderling van dienst om de mededelingen voor te kunnen lezen, zodat die er niet aan hoeft te zitten.

De predikant bevestigt zelf de revers-microfoon op zijn toga.

Een of twee personen zijn aanwezig en verantwoordelijk voor de beeldtechniek. Zij houden onderling anderhalve meter afstand, zijn de enigen die de voor benodigde apparatuur aanraken en reinigen die na afloop.

Na afloop van de eredienst worden alle gebruikte spullen gereinigd, zie verder 4.1.6

 

4.4.4            muzikanten/zangers

Ds. Molenaar coördineert dat er in elke eredienst twee zangers aanwezig zijn en instrueert hen. Ook eventuele muzikale bijdragen regelt hij.

 

4.5           tijdschema

 

wanneer

wat

wie

 

zondag

 

zondag 9:00

deuren van het gebouw open en ventileren

koster

 

toiletten en deurklinken reinigen

 

9:00

coördinatoren aanwezig

coördinatoren

9:10

techniek aanwezig

 

vanaf 9.15

kerkgangers aanwezig

 

9:30

aanvang dienst

 

10:45

afsluiting dienst

 

 

ventileren

 

 

reinigen, zie 4.1.6

coördinatoren

 

reinigen mengtafel, microfoons, laptop

techniekteam

 

kerkgebouw afsluiten

koster

 

 

 

 

 

 

 

5       besluitvorming en communicatie

5.1           Besluitvorming

Dit gebruiksplan is vastgesteld door de kerkenraad op 8 juni 2020.

 

5.2           Communicatie

Dit gebruiksplan zal voor gemeenteleden te lezen zijn op de website.

Verdere communicatie, vooral van aanmeldingsbeleid en algemene huisregels zullen als volgt plaatsvinden:

 • Alle gemeenteleden zullen tijdig een brief ontvangen met informatie, zodat zij op de hoogte zijn en zich kunnen aanmelden voor de diensten. Hier staat ook in vermeld waar nadere informatie te verkrijgen is.
 • Ook zal de nodige informatie in “Kerkklanken” worden herhaald.
 • Deze informatie komt eveneens op de website te staan, en er wordt op sociale media naar verwezen.
 • Voor de maand juli zal er opnieuw een brief worden verstuurd.
 • Als er in juli weer meer mensen welkom zijn, kan er een persbericht worden uitgestuurd.

 

6       overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk

 

6.1           Overige bijeenkomsten en vergaderingen

De gemeente-avonden zullen tot nader order worden opgeschort. De kringen kunnen een laatste bijeenkomst in juni/juli organiseren in het koor van de kerk om het kerkelijk seizoen af te sluiten. De kringen kennen een maximale omvang van 15 personen. In het koor is een tafelschikking aanwezig met 1 persoon per tafel waardoor de anderhalvemeter-situatie kan worden gehandhaafd.

Hiervoor gelden de volgende regels:

 • het koor wordt alleen gebruikt volgens afspraak met de koster
 • alleen personen zonder gezondheidsklachten zijn welkom, anderen blijven thuis conform de instructies van het RIVM
 • na binnenkomst reinigt ieder zijn handen met desinfecterende handgel, aangezien allen dezelfde deurklink aanraken.
 • te allen tijde worden afstand van anderhalve meter tussen de aanwezigen in acht genomen. Uitzondering: mensen die samen één huishouden vormen
 • er wordt niet samen gezongen
 • het toilet wordt niet gebruikt, tenzij in noodgevallen
 • slechts één persoon betreedt, indien nodig, de keuken
 • de stoelen en tafels worden in een ordelijke opstelling achtergelaten, bij voorkeur de huidige opstelling met één stoel per tafel
 • na afloop wordt alles wat de aanwezigen hebben aangeraakt grondig gereinigd met de daarvoor beschikbare schoonmaakmiddelen. Dit houdt er elk geval in:
 • de tafels
 • de bovenkant van de stoelleuningen
 • de deurklinken
 • datgene wat in de keuken is gebruikt of aangeraakt
 • Indien het gebruikt is: het toilet en de bijbehorende wastafel

 

 

6.2           Bezoekwerk

Het bezoek aan gemeenteleden vindt vooral telefonisch plaats. Indien er toch fysiek bezoek plaats vindt, zal ook de anderhalvemeter-situatie worden gehanteerd.

 

6.3           Kerktoerisme

In juli zal de gebruikelijk openstelling van de kerk voor toeristen weer doorgang vinden.  Echter zullen het koor en de consistorie worden afgesloten. Bij de ingang is desinfecterende handgel aanwezig voor de bezoekers.

Bezoekers kunnen een ronde maken door de kerk, om de blokken met banken heen. Wie wil zitten, wordt daarvoor naar enkele daartoe aangewezen banken gewezen. Deze worden, telkens na gebruik en na afloop, gereinigd door de dienstdoende gastheren/vrouwen. Ook reinigen deze na afloop deurklinken, toilet  in de toren en wat verder aangeraakt mocht zijn. Het toilet in de toren blijft voor toerisme gesloten.