Beleidsplan

Beleidsplan
Hervormde gemeente
Woudrichem
2018 t/m 2021
MET GODS HULP
BOUWEN – DELEN – BEMOEDIGEN


Inhoudsopgave
Onderwerp Pagina
Woord vooraf 1
Inhoudsopgave 2
Visie en missie van de gemeente 3
Kern-doelstellingen afzonderlijke werkvelden 4
Gemeenteopbouw 5
Leiding geven aan het leven en werken van de gemeente 6
Erediensten 7
Pastoraat 10
Diaconaat 11
Zending en missionair gemeente-zijn 13
Jeugdwerk 14
Vorming en toerusting 16
Kerkrentmeesterlijk beheer 21
Communicatie 23
Vrijwilligersbeleid 24
Evaluatie van het beleidsplan 25
Bijlagen
A. Werkplannen diverse beleidsterreinen
B. Doopformulier
3
Visie en missie
1 – VISIE
Hart voor de Heer
In ons belijden staat Jezus Christus centraal, Gods zoon en de opgestane Heer. Hij heeft door zijn
lijden en sterven ons met God de Vader verzoend. Hij schenkt ons Zijn Geest.
De Bijbel, Gods Woord, zien wij als leidraad voor ons gemeente-zijn, ons leven en handelen.
Hart voor elkaar
De gemeente ziet zich als de ontmoetingsplaats rondom Gods woord. Wij staan open voor elkaar als
geloofsgenoten, ook als wij andere accenten leggen. Wij zien de verscheidenheid binnen onze gemeente
niet als beperkend maar als verrijkend.
De gemeente stimuleert al haar gemeenteleden: a) tot gebed; b) tot verdieping in de Bijbel en c) tot
gemeentebreed naar elkaar omzien.
Hart voor de wereld
De Hervormde gemeente van Woudrichem weet zich door Christus geroepen en gezonden in de wereld
om uit Zijn Woord te leven en Zijn liefde uit te dragen.
De gemeente stimuleert al haar gemeenteleden om: a) net als Christus bewogen te zijn met de al
dan niet gelovige naasten in de wereld dichtbij en veraf en b) vanuit die bewogenheid het verlangen
te hebben de ontmoeting met deze naasten te zoeken en manieren te ontwikkelen om het evangelie
met hen te delen.
2 – MISSIE
Het is de Levende God die ons leidt - met Zijn Woord als leidraad. Jezus Christus is onze Hoeksteen en
de Heilige Geest bindt ons samen.
Op deze basis mag de Hervormde Gemeente Woudrichem bouwen aan Gods Koninkrijk en het Evangelie
delen met onze naasten dichtbij en ver weg. Aanmoedigend, met elkaar bewogen en met een
open deur geven wij gestalte aan ons kerk-zijn in Woudrichem.
MET GODS HULP SAMEN BOUWEN – DELEN - BEMOEDIGEN
Onze missie wortelt onder andere in de volgende Bijbelteksten:
- Efeziërs 4:1: ‘Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan
die past bij de roeping die u hebt ontvangen’.
- Psalm 119:105: ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.’
- 1 Petrus 2:6: ‘In de Schrift staat immer: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn
kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit.’
- Efeziërs 4:3: ‘Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren
die de Geest u geeft’.
- Psalm 105:1: ‘Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken.’
- Hebreeën 10:23-25: ‘Laten wij zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen,
want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen
lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten,
zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn
komst ziet naderen.’
4
Kern-doelstellingen afzonderlijke werkvelden
A. Werkveld erediensten
- Brede bezinning op de liturgie van de reguliere en bijzondere samenkomsten
- Komen tot besluitvorming over de tweede reguliere samenkomst
B. Werkveld jeugd- en jongeren
- Brede bezinning op de plaats van de jeugd, jongeren en jonge gezinnen in de gemeente om in
kaart te brengen en te werken aan a) wat nodig is om jeugd/jongeren/jonge gezinnen meer bij de
gemeente te betrekken en b) het jeugdwerk te revitaliseren
C. Werkveld bestuur en organisatie
- Streven naar een voltallige kerkenraad
D. Werkveld pastoraat
- Streven naar voldoende pastorale ouderlingen en leden van de wijkteams
- Werken aan goedlopende wijkteams met kundige en gemotiveerde mensen
- Verbeteren van de pastorale aandacht voor jongeren en jonge gezinnen
E. Werkveld diaconaat
- Streven naar voldoende diakenen
- Versterken van de eigen signaleringsfunctie en verwijzingsfunctie
- De gemeenteleden toerusten en activeren om concreet diaconaal te zijn
- Versterken van de rol van de diaconie t.a.v. de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
F. Werkveld vorming en toerusting
- Instellen van een werkgroep gemeenteopbouw die o.a. vorming en toerusting coördineert
- Zoeken en gestalte geven aan vorming en toerusting in samenwerking met andere gemeentes
G. Werkveld communicatie
- Informatie over de gemeente aantrekkelijker, toegankelijker en inzichtelijker maken voor gemeenteleden
en buitenstaanders
- Meer inzet van digitale communicatiemiddelen
- Communicatie van de kerkenraad richting gemeente verbeteren
- Communicatie van gemeenteleden richting kerkenraad verbeteren
- Invulling van de gemeenteavonden waar mogelijk interactiever
H. Werkveld zending en evangelisatie
- De gemeente toerusten om ‘missionair’ te zijn
- Het steunen van zendingsdoelen, gekoppeld aan diverse activiteiten die de doelen onder de aandacht
brengen en gericht zijn op ontmoeting tussen kerkelijke en niet-kerkelijke mensen
- Uitbreiding van de commissie
I. Werkveld financiën & beheer
- Ontwikkelen van vrijwilligersbeleid
- Werken aan een ook op langere termijn financieel gezond beheer van de kerkelijke gebouwen
- Werken aan de huidige en nieuwe acties om gelden voor de kerk te verwerven
- Verbeteren van de communicatie richting gemeenteleden die te weinig Vaste Vrijwillige Bijdrage
(VVB) betalen – om waar mogelijk de opbrengst van de VVB te verbeteren
5
Gemeenteopbouw
Kerndoelstellingen
- Instellen van een werkgroep gemeenteopbouw die o.a. vorming en toerusting coördineert
- Zoeken en gestalte geven aan vorming en toerusting in samenwerking met andere gemeentes
Wij geloven dat de Heer, die onze gemeente in het leven heeft geroepen, de hervormde gemeente
Woudrichem genadig wil blijven bouwen door zijn Woord en Geest. Voor de opbouw van de Zijn kerk
en de bespoediging van Zijn Koninkrijk wil hij ook gemeenteleden inschakelen. Sommigen worden
daartoe voor korte of langere tijd door God en zijn gemeente geroepen om het ambt van predikant,
ouderling(-kerkrentmeester) of diaken te vervullen. Weer anderen mogen in het ambt van alle gelovigen
vele taken en gaven inzetten in dienst van Gods gemeente en Zijn Koninkrijk. Al deze functies
en taken verrichten wij in afhankelijkheid van de Heer van de kerk. Wij drukken daarmee ook uit dat
de gemeente en Gods Koninkrijk niet door de mens ‘maakbaar’ zijn. Om het met de woorden van
psalm 127 uit te drukken: ‘Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers’.
Nu ontslaat deze afhankelijk van en gerichtheid op de Heer van de kerk ons niet van de verantwoordelijkheid
om met alle gaven die God ons geeft op een positieve aan de gemeente te bouwen. Het
doel daarvan is: dat de gemeente als geheel groeit in haar dienst aan en hart voor:
a) De Heer van de schepping en de kerk;
b) Elkaar als leden van Christus’ gemeente;
c) De aarde en de mensen die daarop wonen.
Als gemeente willen wij, biddend, luisterend naar Gods Woord en met de gaven die God geeft, op
een positieve manier werken aan de opbouw van Gods kerk in Woudrichem, waarbij we:
1. samen onderzoeken wat er werkt;
2. we ons – zonder problemen en zorgen te ontkennen – richten op een bemoedigend perspectief;
3. we als christenen verantwoordelijkheid nemen om te doen wat goed en noodzakelijk is
4. samenwerken;
5. met oog voor de draagkracht van de gemeente ruimte bieden aan creativiteit, betrokkenheid,
acties en initiatieven die nodig zijn om veranderingen te realiseren die ons in overeenstemming
met Gods Woord en met oog voor de tijd waarin we leven een betere gemeente van
Christus maken.
Werkgroep gemeenteopbouw
Omdat gestructureerd en planmatig werken aan de (geestelijke) opbouw van de gemeente niet vanzelfsprekend
is, stelt de kerkenraad een werkgroep gemeenteopbouw in. Deze werkgroep zal bestaan
uit een aantal kerkenraadsleden en gemeenteleden. De werkgroep gemeenteopbouw gaat:
a) onderzoeken wat er in de gemeente leeft (bv. door middel van enquête) en hoe buitenstaanders
(ook nieuwkomers in Woudrichem die in ‘oude’ gemeente blijven kerken) tegen
gemeente aankijken.
b) vorming en toerusting coördineren en structureren met het oog op de geloofsopbouw van
heel de gemeente.
c) zoeken naar en gestalte geven aan vorming en toerusting in samenwerking met andere gemeentes
in de ring en/of regio.
6
Leiding geven aan het leven en werken van de gemeente
Kerndoelstelling
- Streven naar een voltallige kerkenraad
De kerkenraad
De kerkenraad is het orgaan dat in overeenstemming met de kerkordelijke bepalingen leiding geeft
aan het leven en werken van de gemeente. In de kerkenraad zijn alle ambten: predikant, ouderling,
diaken en ouderling-kerkrentmeester, vertegenwoordigd.
De afgelopen jaren is het moeilijk gebleken om de kerkenraad voltallig te houden/krijgen. De ‘vijver’
waaruit de ambtsdragers worden gevist is beslist niet leeg, maar met grote regelmaat wordt een
beroep gedaan op dezelfde personen. Daarnaast is het animo voor het bekleden van een ambt gedaald.
Om hierin verandering aan te brengen, kan in ieder geval worden ingezet op de volgende zaken:
1. transparant communiceren over het positief-constructieve klimaat binnen de kerkenraad
met woorden en daden [kerkblad / website e.a.];
2. transparant communiceren over de taken en gevraagde inzet voor de diverse ambten;
3. helder en open communiceren over de zaken waar de kerkenraad zich op korte en langere
termijn mee bezighoudt – zonder daarbij de gewenste vertrouwelijkheid en het ambtsgeheim
los te laten;
4. faciliteren van toerusting van (aanstaande) ambtsdragers, bijvoorbeeld door een ambtsdragerscursus
voor zowel kerkenraadsleden als geïnteresseerde gemeenteleden te organiseren;
5. het organiseren van een jaarlijkse toerustings- en beleidsdag voor de kerkenraadsleden.
Gemeenteavonden / bijpraatmomenten
Het is goed om jaarlijks 2 tot 3 gemeenteavonden te houden. De gemeente kan door middel van een
interactieve insteek actief - en voorafgaand aan besluitvorming - betrokken worden bij het beleid dat
de kerkenraad wil voeren. Tegelijkertijd is helder dat de ‘klassieke’ gemeenteavonden slechts door
een bepaald deel van de gemeenteleden wordt bezocht. Daarom is het goed om ook na te denken
over andere momenten en manieren om de gemeente te ontmoeten. Bijvoorbeeld door meerdere
keren na een dienst op de zondagmorgen een koffie- en bijpraatmoment te organiseren. Ook kan
een gemeenteavond met ‘workshops’ (bijvoorbeeld over diverse beleidsterreinen als financiën en
beheer, pastoraat, diaconaat, of vorming en toerusting, waar mensen uit kunnen kiezen) een werkbare
vorm zijn. Hierover nadenken en durven experimenteren is noodzakelijk.
Werkgroep gemeenteopbouw
De kerkenraad wil zich de komende beleidsperiode bij laten staan door een werkgroep gemeenteopbouw.
Deze werkgroep zal bestaan uit een aantal kerkenraadsleden en niet-kerkenraadsleden. Voor
deze werkgroep wordt een opdracht/instructie geschreven. Zie hiervoor ook het onderdeel gemeenteopbouw.
Beleidsvoornemens
• Toerusting ambtsdragers en gemeenteleden die overwegen ambtsdrager te worden.
• Communicatie gemeente waar nodig verbeteren.
• Benoemen en instrueren van een werkgroep gemeenteopbouw.
• Jaarlijks 2-3 gemeenteavonden waarbij ook gekeken wordt naar interactieve vormen
7
Erediensten
Kerndoelstelling
- Brede bezinning op de liturgie van de reguliere en bijzondere samenkomsten
- Komen tot besluitvorming over de tweede reguliere samenkomst
a. Visie en doelen
De zondagse erediensten worden gezien als het hart van ons gemeente zijn. In de verkondiging staat
Christus liefde, Zijn verzoenend lijden, sterven en opstanding centraal! De drie-enige God (Vader,
Zoon & Heilige Geest | Schepper, Verlosser en Vernieuwer) brengen wij daarvoor de lof en dank in
onze erediensten. We wensen daarnaast ook diensten waarin het algemeen en ongetwijfeld christelijk
geloof beleefd kan worden in al zijn verscheidenheid en veelkleurigheid. De eredienst zien wij als
een plaats waar de drie-enige God wordt geëerd en mensen gesticht, gevoed en geïnspireerd kunnen
raken door Zijn woord. Daarbij zoeken wij ook naar hedendaagse vormen om ons geloof te voeden
en levend te houden.
b. Huidige werkwijze, situatie
Reguliere diensten
De orde van dienst voor de zondagmorgen/avond is naar één van de orden van dienst uit het Dienstboek
voor de Nederlandse Hervormde Kerk. Gewoonlijk is deze als volgt: groet en bemoediging,
schuldbelijdenis en genadeverkondiging, wetslezing of Nieuw Testamentslezing (morgendienst), geloofsbelijdenis
(avonddienst), gebed om de verlichting met de heilige Geest, schriftlezing, verkondiging,
kinderlied, dankgebed en uitzending en zegen. Na de zegen antwoordt de gemeente met een
gezongen driemaal “amen”. Na binnenkomst van predikant en kerkenraadsleden leest een ouderling
de mededelingen voor. Tijdens of voor het zingen van het eerste lied betreedt de voorganger de kansel.
Er wordt in principe gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV 2004). Tijdens de diensten
wordt er gezongen uit het Liedboek voor de Kerken. Tevens is er een apart boekje met geselecteerde
kinderliederen. In bijzondere diensten wordt een gedrukte liturgie gebruikt en kunnen er ook
liederen worden gezongen uit andere liedbundels.
Bijzondere diensten
Naast de gewone reguliere diensten op zondagmorgen en zondagavond, zijn er ook bijzondere diensten,
zowel op zondag als in de week.
1. Doopdienst
Het sacrament van de Heilige Doop wordt doorgaans vijfmaal per jaar bediend. Veertien dagen daarvoor
vindt de doopzitting plaats. Bij de bediening van de Heilige Doop wordt gebruik gemaakt van
een vast formulier (zie bijlage). De kinderen van de zondagsschool verlenen hun medewerking aan de
dienst door het zingen van een lied. Bij de bediening van de doop aan kinderen kunnen belijdende
leden en doopleden de doopvragen beantwoorden. Indien één van de ouders geen dooplid is, maar
toch wil beloven de andere ouder te steunen bij de christelijke opvoeding van zijn/haar kind, dan kan
gevraagd worden dit in het midden van de gemeente te beamen door op de daartoe te stellen vragen
te antwoorden. Indien geen van beide ouders belijdend lid of dooplid is kan de kerkenraad besluiten,
met in acht name van wat is vastgelegd in de plaatselijke regeling, hiervan af te wijken.
8
2. Viering van het Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt op vier zondagen per jaar in de morgendienst (aan tafel) gevierd. Toelating
tot de avondmaalstafel hebben zij die openbare belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Tegelijkertijd
met deze viering vindt ook in Zorgcentrum de Lemmenskamp het Heilig Avondmaal plaats.
Tevens is het op aanvraag mogelijk dat direct na de morgendienst bij (een) zieke(n) thuis het Heilig
Avondmaal wordt gevierd. Op de dag van viering is er ook in de avonddienst gelegenheid aan te
gaan. Aansluitend aan de viering vindt dan de dankzegging plaats. Daarnaast wordt in de avonddienst
van Witte Donderdag het Heilig Avondmaal gevierd. Op de voorafgaande zondagmorgen vindt voorbereiding
op het Heilig Avondmaal plaats en wordt het eerste deel van het Heilig Avondmaalsformulier
(Formulier IV uit het Dienstboek van de Hervormde kerk) gelezen.
3. Jeugddienst
Ongeveer vijf maal per jaar wordt een jeugddienst gehouden. Deze wordt door de jeugddienstcommissie
in samenwerking met de voor deze dienst uitgenodigde voorganger voorbereid. Er wordt geprobeerd
de thema’s zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de jongeren te zoeken. Voor deze
diensten wordt een koor/band uitgenodigd en kan naast het Liedboek gebruik worden gemaakt van
andere liedbundels. Tijdens de dienst verlenen jongeren uit de gemeente hun medewerking.
4. Gezinsdienst
In het voor- en najaar wordt in samenwerking met de christelijke basisschool Eben Haëzer en de zondagsschool
een gezinsdienst gehouden. In het najaar is de startzondag van het nieuwe seizoen tevens
de gezinsdienst. De gezinsdiensten worden in samenspraak met de predikant voorbereid en
hebben een thema dat met en door de kinderen wordt uitgewerkt in verhalen, liederen, tekeningen
e.d.
5. Andere bijzondere diensten
Op de zondag voor Pasen (Palmpasen) is er ’s morgens, indien er belijdeniscatechisanten zijn, een
dienst waarin de openbare belijdenis van het geloof wordt afgelegd. Op zondagmorgen na de herfstvakantie
wordt, ter afsluiting van de vakantiebijbelclub, een laagdrempelige dienst gehouden. Voor
deze dienst worden alle kinderen met hun familie uitgenodigd. Eenmaal per jaar wordt in de avonddienst
een zangdienst gehouden. Enkele weken daarvoor kunnen belangstellenden psalmen, gezangen,
liederen uit de bundel van Joh. de Heer of andere liedbundels opgeven om te zingen.
Bijzondere diensten door de week
1. Huwelijksdienst
Wanneer men in onze gemeente een zegen wil vragen over het huwelijk, dan dient het aanstaande
bruidspaar, via de predikant en/of de scriba hiervoor een verzoek in bij de kerkenraad. In onze gemeente
wordt alleen de mogelijkheid geboden tot het inzegenen van een huwelijk tussen een man
en een vrouw. De huwelijksdienst wordt voorbereid door de predikant in samenspraak met het
bruidspaar. Bij de voorbereiding wordt ook het huwelijksformulier besproken dat in de dienst gebruikt
wordt. De dienst vindt plaats onder verantwoording van de kerkenraad. Er is dan minimaal een
ouderling aanwezig die de trouwbijbel namens de kerkenraad aanbiedt en eventueel een diaken die
zorg draagt voor de collecte.
2. Rouwdienst
Wanneer een gemeentelid overlijdt dan bestaat de mogelijkheid tot het, voorafgaand aan de begrafenis,
houden van een rouw/afscheidsdienst. Deze dienst vindt bij voorkeur plaats in de kerk of in het
koor van de kerk. Indien gevraagd wordt om een dienst bij een crematie zal eerst gesproken worden
over het verschil tussen begraven en cremeren. Hierin zal naar voren worden gebracht dat wij van
9
mening zijn, dat op Bijbelse gronden begraven de voorkeur heeft boven cremeren. Wil men echter
toch cremeren, dan zal medewerking worden verleend aan een dienst. Indien de dienst plaats vindt
in het crematorium dan dient deze plaats te vinden binnen de voorwaarden zoals deze door de kerkenraad
zijn vastgesteld voor een kerkelijke begrafenis.
3. Andere bijzondere diensten door de week
- Bid- en dankdag: avonddienst op de 2e woensdag in maart en de 1e woensdag in november.
Er wordt een dienst belegd waarin respectievelijk het gebed
of de dank voor gewas en arbeid een centrale plaats inneemt. De
verkondiging is hierop toegespitst.
- Witte Donderdag: avonddienst (zie Heilig Avondmaal)
- Goede Vrijdag: avonddienst
- Hemelvaartsdag: morgendienst
- Laatste zondag kerkelijk jaar: herdenking van de overleden gemeenteleden
- Kerstavond: kerstzangdienst
- Eerste Kerstdag: morgendienst
- Oudejaarsdag: avonddienst
- Nieuwjaarsdag: morgendienst
- 1e donderdag v.d. maand: huisdienst in verzorgingshuis “De Lemmenskamp”
c. Aandachtspunten
• De (morgen)diensten zijn grotendeels afgestemd op volwassenen. Er is wel ruimte voor een kinderlied
en aandacht voor projecten van de kinderkerk. Meer oog voor de jongeren en jonge generaties
in de dienst is voor betrokkenheid van deze gemeenteleden van belang.
• Deelname aan de avonddiensten is gering: 30-40 mensen. Bezinning op de tweede dienst is nodig.
• Is het nodig om naast of in plaats van het Liedboek voor de kerken een andere liedbundel in te
voeren die zowel bijbels verantwoord als bij de tijd is?.
• Met het oog op de toekomst en eventuele aanpassingen van de liturgie van de gemeente is een
grondige bezinning noodzakelijk.
• Het taalgebruik van de formulieren (Heilig Avondmaal etc.) is niet meer van deze tijd.
• Tot op heden is er geen vrouwelijke predikant voorgegaan in onze gemeente. In de komende
jaren willen we dit – met oog voor de gemeente – onderzoeken.
• Als gemeente denken we na over de aanvangstijden van de diensten in combinatie met ‘ontmoeting’
na de diensten.
• Het gebruik van multimediale middelen (beamer/schermen).
d. Beleidsvoornemens
• Om niet enkel met oog voor deze tijd, maar ook op een bijbels verantwoorde wijze de liturgie
(orde) van de samenkomsten van de gemeente waar nodig anders vorm en inhoud te geven, willen
we ons deze beleidsperiode bezinnen op liturgie in de bredere zin van het woord;
o Daarbij onderzoeken we onder andere of en zo ja welke liederen/liedbundels naast of in
plaats van het Liedboek voor de kerken (1973) gebruikt kunnen worden;
o Daarbij kijken we ook naar mogelijkheden voor een goed gebruik van multimediale middelen
(beamer / schermen);
o We streven naar een goede opbouw van de dienst, waarin de verkondiging centraal staat
en mensen gesticht, gevoed en geïnspireerd kunnen raken en waarin ook aandacht en
10
betrokkenheid is voor kinderen en jongeren. Een onderzoek instellen of een vorm van
preekbespreking na een dienst tot de mogelijkheden behoort en of hiervoor belangstelling
is.
o Tijdens de bovengenoemde bezinning brengen we ook in kaart hoe we verder kunnen
gaan met de reguliere avonddiensten;
o We onderzoeken ook welke aangepaste formulieren voor bijzondere diensten (bv. vanuit
de werkgroep eredienst / de confessionele vereniging) in de plaats kunnen komen van de
huidige formulieren voor het Heilig Avondmaal, de bevestiging van ambtsdragers, de inzegening
van het huwelijk tussen een man en een vrouw;
Pastoraat
Kerndoelstellingen
- Streven naar voldoende pastorale ouderlingen en leden van de wijkteams
- Werken aan goedlopende wijkteams met kundige en gemotiveerde mensen
- Verbeteren van de pastorale aandacht voor jongeren en jonge gezinnen
a. Visie en doelen
In het pastoraat gaat het om ons omzien naar en onze zorg voor elkaar. Heel de gemeente en de
predikant en de pastorale ouderlingen in het bijzonder, weten zich door de liefde van Christus geroepen
en gezonden in de wereld om met innerlijke bewogenheid (liefde) bijeen te brengen en om te
zien naar hen die een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. In de ontmoeting met de ander (zie
bijvoorbeeld Lukas 24:13-35) delen mensen hun verlangens, vreugden, tekortkomingen, verdriet en
rouw en helpen mensen elkaar zo goed mogelijk om Christus te volgen.
b. Huidige werkwijze
De gemeente is opgedeeld in 5 wijken/secties. In iedere sectie is een wijkteam werkzaam. Idealiter
heeft ieder wijkteam uit een ouderling, die leiding geeft en de terugkoppeling naar het consistorie
verzorgt. Daarnaast maken een diaken, bezoekdames en -heren en anderen die meewerken aan het
omzien naar elkaar, deel uit van het wijkteam.
De wijkteams hebben veelal een signalerende functie. Komen zij bij iemand die extra pastorale en/of
diaconale zorg behoeft en wenst dan wordt deze informatie doorgespeeld naar de wijkouderling, -
diaken en de predikant. In goed overleg wordt dan gekeken wie het beste een bezoek kan/kunnen
brengen.
De predikant bezoekt gemeenteleden in bijzondere situaties. Daarbij valt te denken aan een opname
in het ziekenhuis en bezoek aan hen die thuis langdurig of in een verzorgings-/verpleegtehuis ziek
zijn. Ook bezoekt de predikant gemeenteleden in situaties van rouw, bij huwelijksproblemen, bij
geestelijke of psychische nood, maar ook bij de geboorte van een kind, ouderen die 80 of 90 jaar zijn
geworden en wanneer er een huwelijksjubileum van 50, 60 e.v. jaren is.
c. Aandachtspunten
- Op dit moment zijn er minder dan 5 wijkouderlingen. Daardoor heeft niet iedere wijk een aparte
wijkouderling. Dit resulteert in extra werkdruk voor de ouderlingen. Om hen niet al te zeer te belasten,
moet gekeken worden naar een beperking van het takenpakket.
- In de praktijk functioneren de wijkteams redelijk tot goed. Een aantal kan echter wel ondersteuning
gebruiken (bv. om de coördinatie te verbeteren). Zeker waar een wijk al langer geen eigen wijkouder11
ling heeft, kan overwogen worden om een pastorale ouderling die een tweede of derde termijn aanvaardt,
die termijn in een andere wijk te laten vervullen.
- Voor een goed functioneren en het delen van ‘best practices’ c.q. goede ideeën is minimaal 1 jaarlijkse
bijeenkomst van alle wijkteams op zijn plaats.
- Het bemensen van de wijkteams lukt tot op heden voldoende. Naar de toekomst toe verwachten
we dat dit moeilijker zal worden. Met minder mensen, zal het takenpakket ook opnieuw bekeken
moeten worden.
- De pastorale ouderlingen, diakenen en anderen leden van de wijkteams hebben ook geregeld toerusting
nodig. Dit kan door de eigen predikant, maar wellicht ook in samenwerking met andere gemeentes
verzorgd worden.
- De gemeente kent een aanzienlijk deel oudere gemeenteleden. Dit zal de komende jaren een toename
in pastorale aandacht voor de ouderen met zich meebrengen. Tegelijkertijd is het van belang
om ook contact met de jongere gezinnen en jongeren te houden, zodat ook zij waar nodig en gewenst
pastorale aandacht krijgen.
d. Beleidsvoornemens
• Streven naar voldoende wijkouderlingen en leden van de wijkteams
• Werken aan goedlopende wijkteams, bemenst door kundige en gemotiveerde gemeenteleden
• Ontwikkelen toekomstbestendig ouderenpastoraat
• Het verbeteren van de pastorale aandacht voor jongeren en jonge gezinnen
Diaconaat
Kerndoelstellingen
- Streven naar voldoende diakenen
- Versterken van de eigen signaleringsfunctie en verwijzingsfunctie
- De gemeenteleden toerusten en activeren om concreet diaconaal te zijn
- Versterken van de rol van de diaconie t.a.v. de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
a. Visie en doelen
In het diaconaat gaat het om onze gezamenlijke roeping tot de dienst van barmhartigheid aan de
medemens en aan de wereld. Het gaat om het daadwerkelijk omzien en solidair zijn met hen die
onze hulp nodig hebben. Naast barmhartigheid is ook het woord gerechtigheid van groot belang. God
doet gerechtigheid aan ons en vraagt ook van ons gerechtigheid te doen aan elkaar en aan deze wereld
(Micha 6:8). De diaconie rust de gemeente toe tot deze dienst aan de naaste. Een speciale taak
heeft zij te vervullen aan de tafel van de Heer.
b. Huidige werkwijze, situatie
• Actieve deelname aan de wijkteams.
• Collecteren in de erediensten.
• Toezicht houden en assisteren aan de avondmaalstafel.
• Bloemengroet brengen.
• Doelen voor collectes aangeven.
• Ondersteuning van de medemens in (financiële) nood.
12
• Naasten die dat nodig hebben hulp verstrekken o.a. vervoer naar ziekenhuizen of vervoer van
ouderen, daar waar nodig.
• Aandacht voor sociale contacten o.a. het coördineren/bemiddelen bij wandelen of boodschappen
doen met ouderen.
• In/met de gemeente projectmatig een diaconaal doel voorbereiden en aan deelnemen om diaconale
bewustwording van de gemeenteleden te bewerkstelligen.
c. Aandachtspunten
1) Omdat de WMO en de mede daaraan gekoppelde hulpverleningsmogelijkheden niet zo eenvoudig
te door zien – en aan verandering onderhevig – zijn is het verstandig om een boomstructuur
op te zetten. Zo kan de doorverwijzing naar passende deskundigen / hulpverleningsinstanties
(bv. Stichting Leergeld, Buro Altena, e.a.) op een eenvoudigere wijze plaatsvinden. Het is verstandig
om niet alles zelf te willen doen.
2) De WMO biedt hiertoe (zie 1) ook mogelijkheden. Het is goed om deel te nemen aan bijeenkomsten
van de burgerlijke gemeente e.d. over de WMO.
3) Grote uitdaging is: de gemeente goed, activerend en motiverend informeren over de taken en
concrete activiteiten van de diaconie. Een extra afkondiging voorafgaand aan collecten kan hierbij
dienst doen. Het gebruik van een app waarmee push-berichten voor diaconale collecten, acties
en activiteiten kunnen worden verzonden is tegenwoordig mogelijk.
4) Om het werk van de diaconie lokaal, landelijk en wereldwijd onder de aandacht van de gemeente
te brengen is het goed om 1 maal per jaar een diaconale dienst te organiseren. Daarin kan de
praktijk van het diaconaat in en door de gemeente ook worden benoemd.
5) We zijn geroepen om een diaconale gemeente te zijn. De diaconie vindt het van belang om de
gemeente ook tot onderling en breder diaconaat toe te rusten. Hiervoor onder andere thema- &
informatieavonden organiseren.
6) Er zijn ook mensen die aangeven dat zij best wel iets willen doen op diaconaal vlak. Dergelijke
signalen positief oppakken en mensen inschakelen.
7) Een diaconale gemeentereis wordt genoemd. Ergens met een groep gemeenteleden [en: nietgemeenteleden]
uit Woudrichem naartoe gaan om daar een diaconaal project uit te voeren.
d. Beleidsvoornemens
• Diaconale signaleringsfunctie wijkteams versterken.
• Boomstructuur ontwikkelen voor adequate doorverwijzing van mensen met een hulpvraag naar
passende instanties/deskundigen..
• Eenmaal per twee jaar een diaconale dienst organiseren met (gast)voorganger.
• Toerusting diakenen faciliteren.
• Deelname aan relevante (WMO-)bijeenkomsten van burgerlijke gemeente en/of hulpverleningsinstanties
• Communicatie diaconie verbeteren om werk meer zichtbaar te maken en mensen tot diaconaat
te motiveren – met gebruikmaking van moderne communicatiemiddelen.
• Betrokkenheid en bewustwording realiseren om diaconale doelen en projecten op te zetten met
o.a. jeugd, ouderen.
• Mensen die geen diaken willen worden, maar wel het nodige willen doen op diaconaal vlak stimuleren
en faciliteren.
• Het blijven verzorgen van de ouderenmiddagen met een predikant en ondersteuning van gemeenteleden.
13
Zending en missionair gemeente-zijn
Kerndoelstellingen
- De gemeente toerusten om ‘missionair’ te zijn
- Het steunen van zendingsdoelen, gekoppeld aan diverse activiteiten die de doelen onder de aandacht
brengen en gericht zijn op ontmoeting tussen kerkelijke en niet-kerkelijke mensen
- Uitbreiding van de commissie
a. Visie en doelen
De Hervormde Gemeente Woudrichem wil gevolg geven aan Christus’ zendingsbevel en streeft ernaar
een open, aansprekende en wervende gemeente te zijn, die hart heeft voor Gods werk in en
voor de wereld: de naaste dichtbij en de naaste ver weg. Dit mag tot uiting komen in:
a) onze houding/uitstraling naar buiten toe, waarbij we ons verdiepen in de leef- en denkwereld
van de niet-gelovige naaste, hem oprecht aandacht geven en ons dienstbaar opstellen.
b) het organiseren van diensten en andere activiteiten die laagdrempelig zijn en tot doel hebben
ook de niet-gelovige naaste bekend te maken met het Evangelie.
Zending
b. Huidige werkwijze, situatie De huidige zendingscommissie bestaat al meerdere jaren uit 2 personen.
De huidige activiteiten (2009) zijn:
- Een project ten bate van de Stichting Hulp Vervolgde Christenen (SHVC). De wens is om de gemeente
daar actief bij te betrekken.
- Talenten inzetten ten bate van mensen binnen en buiten de eigen gemeente.
- De zendingscommissie wil activiteiten opzetten die bij het doel (project) passen en waarbij we
ook mensen van buiten de kerk van ons geloof kunnen vertellen.
- Dit jaar curry’s koken i.v.m. project voor kerken in India (workshop).
- Brieven schrijven.
- Potgrondactie (plant een bijbel).
- Eetavond.
- Oliebollenactie i.s.m. CvK.
- Kraam op de jaarmarkt.
- Najaarszendingscollecte.
c. Aandachtspunten
• Zoals hierboven duidelijk is geworden bestaat de commissie slechts uit 2 personen dit is te weinig
om creatieve activiteiten te organiseren. Het is dus zaak om nieuwe mensen te werven of om deze
kleine commissie een groep mensen te hebben die de nodige hand- en spandiensten willen
verrichten.
• We willen dat de gemeente meer betrokken wordt bij de zendingsprojecten en dat niet alleen de
commissie enthousiast is over het project dat ondersteund wordt. Hiertoe kan de voorganger/
kerkenraad tijdens de zondagse erediensten regelmatig aandacht geven aan het project dat
ondersteund wordt.
d. Beleidsvoornemens
- De gemeente toerusten om ‘missionair’ te zijn;
14
o Om te kunnen voldoen aan onze doelstelling om de gemeente een open, aansprekende
en wervende gemeente te doen zijn, hiervoor de volgende stappen te zetten:
 Het organiseren (samen met deskundigen) van een gemeenteavond over het
missionair gemeente zijn.
 Onderzoeken welke vorm van missionair zijn bij onze gemeente past en op basis
hiervan de beleidsvoornemens verder uitwerken in werkplannen.
 Activiteiten opzetten die ons helpen om ook met mensen aan de rand van de
gemeente en buiten de kerk in gesprek te raken over het christelijk geloof;
- Kerstliederen zingen in de vesting / verzorgingshuis
- Met gesloten beurs dingen voor iemand / elkaar doen (talenten)
- Aansluiten bij initiatieven van anderen (hartenbrigade / vluchtelingenwerk / gain)
- Openhuis – koffie gratis / taart verkopen
- Openstellen van de kerk (toerisme)
- Cursussen organiseren
- Het steunen van zendingsdoelen, gekoppeld aan diverse activiteiten die de doelen onder de aandacht
brengen en gericht zijn op ontmoeting tussen kerkelijke en niet-kerkelijke mensen;
- Uitbreiding van de commissie.
- Stappen ondernemen om te komen tot het benoemen van een ouderling met als bijzondere opdracht
Evangelisatie en Zending.
Jeugdwerk
Kerndoelstelling
- Brede bezinning op de plaats van de jeugd, jongeren en jonge gezinnen in de gemeente om in kaart
te brengen en te werken aan a) wat nodig is om jeugd/jongeren/jonge gezinnen meer bij de gemeente
te betrekken en b) het jeugdwerk te revitaliseren
a. Visie en doelen
Jongeren zijn voluit leden van de gemeente. Jezus Christus heeft de kinderen immers tot Zich laten
komen en hen gezegend (Markus 10). Doel van het jeugdwerk is onder andere dat jongeren Jezus
Christus leren kennen en ontdekken Wie Hij vandaag voor hen kan zijn, zodat ze daarin een bewuste
keuze kunnen maken. Vanuit een oprechte interesse in hun leef- en denkwereld wordt ernaar gestreefd
de jongeren een volwaardige plaats in de gemeente te geven – zowel in de zondagse erediensten
als in de door de week te organiseren activiteiten.
Bezinningstraject
Om het jeugdwerk ook de komende jaren vitaal te houden is een bezinningstraject onder leiding van
een jeugdwerker zinvol. We willen dit het komend jaar uitvoeren om daar vanaf het seizoen 2018-
2019 concreet te werken.
15
Kindernevendienst
b. Huidige werkwijze, situatie
De kindernevendienst uit 4 groepen:
- Onderbouw (basisschool groepen 1 t/m 3)
- Middenbouw (basisschool groepen 4 en 5)
- Bovenbouw (basisschool groepen 6 t/m 8)
- Groep 12+
We maken gebruik van de methode ‘Vertel het maar’, waarin voor alle groepen op hun eigen niveau
een verhaal en verwerking wordt geboden. Voor de leidinggevenden is in het materiaal de doelstelling
en de achtergrondinformatie van het verhaal te vinden. Wij hebben momenteel (najaar 2017) 11
leidinggevenden voor de groepen onderbouw t/m bovenbouw. Voor de groep 12+ hebben we 3 leidinggevenden.
De onderbouw begint bij aanvang van de dienst. De midden- en bovenbouw èn de groep 12+ beginnen
na het gebed voor de Schriftlezing. De kinderen van de bovenbouw blijven de eerste zondag van
de maand bij de gehele eredienst. De eerste zondag van de maand gaat de groep 12+ na het gebed
voor de Schriftlezing naar hun eigen ruimte.
Uitzonderingen zijn de doopdiensten en de afsluiting van projecten. Dan zitten alle kinderen/
jongeren in de kerk. Na het gebed voor de Schriftlezing gaan zij naar hun eigen ruimte. Alle
groepen komen voor de zegen terug in de kerk.
Met Pasen, Pinksteren en Kerst is er een project. Gedurende de projecten wordt een project kort
toegelicht in dienst. Tegen de Kerst is er een eigen kerstviering voor de kinderen.
In juni is er een afscheidsdienst die mede verzorgd wordt door de kinderen die de kindernevendienst
verlaten.
c. Aandachtspunten
- Het valt op dat we voor de leiding terugvallen op jongeren uit de tienerleeftijd, mede omdat de
volwassenen minder bereid zijn om deze taak op zich te nemen.
- De ruimtes (beide torenkamers) moeten grondig worden schoongemaakt, opgeruimd en opgefrist.
d. Beleidsvoornemens
- Werven van leiding uit de volwassenen.
- Bezinning op de manier waarop we projecten een plaats geven in de erediensten.
- Het mogelijk maken van het gebruik van whiteboard, flip-over, beamer en wifi in alle ruimtes.
- De ruimtes voor de kindernevendienst schoonmaken, opruimen en opfrissen.
12+ groep
b. Huidige werkwijze, situatie
Na een aantal jaren van teruglopende belangstelling en de volle agenda’s van de leiding is het aantal
activiteiten minder geworden en niet meer structureel. Wel worden er nog enkele activiteiten georganiseerd,
waaronder een startavond, met een bus naar de EO-jongerendag, Sirkelslag ‘JOP’, Nacht-
Zonder-Dak, filmavond en een avond zwemmen.
16
We willen voor deze avonden de jongeren persoonlijk uitnodigen en stimuleren. Op deze avonden
staan ontspanning en samenzijn centraal. We proberen op deze avonden een toepasbare boodschap
uit te dragen vanuit ons persoonlijke geloof. De avonden vinden plaats op de Eben-Haëzerschool en
nader te bepalen locaties. Momenteel (najaar 2017} is er geen vaste kern van leidinggevenden, maar
een aantal betrokken gemeenteleden organiseren de avonden spontaan.
c. Aandachtspunten
• Een band scheppen tussen de jongeren onderling en tussen de jongeren en de rest van de gemeente.
• We willen hen laten zien dat in de kerk ook activiteiten ontplooid worden, die voor jongeren
aantrekkelijk zijn.
• Naast het sociale aspect, willen we de jongeren ook na laten denken over wat geloof in God voor
hen persoonlijk betekent.
• Proberen de jongeren bij de kerk/het jeugdwerk te houden op een voor hun aantrekkelijke manier.
Laten zien dat geloven/de kerk niet achterhaald en saai is, maar dat het nog steeds levend is
en ook voor hen kan zijn.
• De jongeren laten zien dat we ze nodig hebben in de kerk, in het jeugdwerk.
• Proberen om deze leeftijdsgroep betrokken te houden bij de kerk, als groep, op een leeftijd
waarop ze het vaak af laten weten.
d. Beleidsvoornemens
• Het gehele jeugdwerk, dus ook de 12+groep, met een jeugdwerker onder de loep te nemen en
revitaliseren.
• Een groeiende groep betrokken jongeren in de gemeente creëren door samenbindende activiteiten
te organiseren.
• Een boodschap mee blijven geven, zodat de jongeren deze in hun dagelijkse leven kunnen gebruiken
en hierover nadenken.
• De gemeenteleden laten zien dat er wel degelijk jongeren zijn voor wie geloof en kerk een belangrijke
plaats in hun leven inneemt.
• Ouders stimuleren om de jongeren betrokken te houden bij de activiteiten die georganiseerd
worden.
In het eerste seizoen van de 12+ nieuwe stijl, willen we opnieuw peilen hoe we meer jongeren warm
kunnen krijgen voor het jeugdwerk en trachten een positieve omslag te krijgen.
Vakantie Bijbel Club (VBC)
b. Huidige werkwijze, situatie: De VBC vindt plaats in de herfstvakantie. We organiseren twee ochtenden,
een afsluitavond met theater en een tieneravond.
De VBC is een feestelijke activiteit om aan kinderen (in het bijzonder rand- en buitenkerkelijke) het
evangelie van Jezus Christus door te geven. Het VBC-team (3 personen) begint in het voorjaar met de
voorbereidingen. Onder andere door naar een HGJB-dag te gaan voor de nodige inspiratie. Naast het
VBC-team zijn er nog veel mensen ‘achter de schermen’ actief betrokken.
Op zondagmorgen (de zondag na de VBC-week) wordt er een speciale afsluitdienst gehouden, die
aansluit op het thema, waarin de kinderen op diverse manieren betrokken raken.
17
c. Aandachtspunten:
• Aanvulling van het team met minimaal 2 personen, zodat de opgedane ervaring doorgegeven kan
worden.
• Betere band met de kinderen opbouwen tijdens de VBC.
• Dat er meer rand- en buitenkerkelijke kinderen komen, zodat we hem in aanraking kunnen brengen
met God en iets van de liefde van Jezus Christus door te geven.
• VBC een Ontmoetingsplek laten zijn waarop de kinderen (kerkelijke, randkerkelijke en buitenkerkelijke)
elkaar kunnen ontmoeten
• Voortzetten van de 10+ middag / avond in de herfstvakantie
d. Beleidsvoornemens:
• Benaderen van minimaal 2 personen voor uitbreiding van het VBC-team.
• Relatie opbouwen tijdens en na de VBC met alle kinderen. Met name de rand- en buitenkerkelijke
kinderen en met hun ouders.
• Het doel van de VBC voorop zetten; het evangelie van Jezus Christus doorgeven met name aan
de rand- en buitenkerkelijke kinderen! Op zoek gaan naar een betere en doelgerichte reclame
voorafgaande aan de VBC-week.
• Benaderen van enthousiaste mensen voor het organiseren van de 10+ middag / avond.
• Handhaven van dit stukje jeugdwerk op ingezette tijden.
Jeugddienstcommissie
b. Huidige werkwijze, situatie
Dit is een commissie die bestaat uit 5 personen: 2 volwassenen en 3 jongeren/jong-volwassenen. De
commissie bereidt samen met de voorgangers de diensten voor, die voor de jeugd van de gemeente
en daarbuiten zijn bedoeld. Iedereen is van harte welkom. Ieder lid van de commissie heeft haar/zijn
eigen taak. Tijdens vergaderingen wordt alles afgestemd en samengevoegd tot een geheel.
c. Aandachtspunten
• Het afstemmen van de eigen jeugddiensten op tijdstippen van jeugddiensten in de regio.
• De opkomst van onze eigen jeugd tijdens de jeugddiensten is niet groot.
d. Beleidsvoornemens
• Jeugddiensten regionaal afstemmen.
• Onze eigen jeugd actiever benaderen. Hierbij gaat onder andere het om het meedenken voor
een dienst, een rol hebben rondom en in een dienst, maar ook aanwezig zijn tijdens de dienst.
• Samen met andere gemeentes in de omgeving een gezamenlijke dienst organiseren.
18
Vorming en toerusting
Kerndoelstellingen
- Instellen van een werkgroep gemeenteopbouw die o.a. vorming en toerusting coördineert
- Zoeken en gestalte geven aan vorming en toerusting in samenwerking met andere gemeentes
a. Visie en doelstellingen
Zoals de leerlingen van Jezus zich allereerst door Hem lieten onderwijzen in het evangelie van Christus
en sinds Pinksteren het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof vervolgens ook aan elkaar en
de volgende generaties doorgaven, willen wij ook vandaag:
 Een gemeenschap van leerlingen van Jezus Christus zijn, die zich door zijn evangelie laat voeden
en opbouwen;
 Activiteiten en gelegenheden scheppen waarin we:
o Jongeren en volwassen geïnteresseerden inwijden in de rijkdom van het christelijk
geloof voor mensen van vandaag, zodat zij ook zelf tot een weloverwogen geloofskeuze
kunnen komen;
o Het onderlinge geloofsgesprek binnen de gemeente en met andere christenen in
Woudrichem bevorderen;
 De gemeente opbouwen tot een gemeenschap waarin mensen binnen een veilig en open
onderling klimaat kunnen groeien in hun gezamenlijke en persoonlijke dienst aan de Heer in
het dagelijks leven.
Catechese
Catechese wil jong en oud uitnodigen en aanmoedigen om te ontdekken wat het Christelijke geloof
inhoudt, wat dit voor hen kan betekenen en hoe het vorm kan worden gegeven binnen de plaatselijke
gemeente, in het leven van alle dag en in de wereld om hen heen.
Jongerencatechese
b. Huidige werkwijze
Aan de jonge leden van de gemeente en verder aan allen die dit verlangen wordt ‘onderwijs’ in het
christelijk geloof gegeven. Tijdens de catechisaties leren jongere mensen de bijbel, het Woord van
God, lezen en verstaan. Deelnemers krijgen niet alleen uitleg, maar spreken met elkaar over diverse
onderwerpen: o.a. de eredienst, de liederen en de gebeden, over de belijdenissen en over de geschiedenis
van de kerk, eveneens over het leven als christen in deze wereld.
In onze gemeente worden de jongerencatechisaties gegeven door een groep gemeenteleden – daarbij
ondersteund door de predikant en de jeugdouderling. We werken met de methode Follow Up. De
bijeenkomsten vinden plaats bij een van deze gemeenteleden thuis. De catechesegroepen worden
zoveel mogelijk ingedeeld naar leeftijd.
We komen ca. twintig keer per seizoen bij elkaar. De ouders worden uitgenodigd om aan het begin
van het seizoen te vernemen wat er zoal op het programma staat.
c. Aandachtspunten
- Het aantal jongeren dat de catechisaties bezoekt is toegenomen, maar verhoudingsgewijs laag;
- Het zorgen voor een veilig leerklimaat;
- Het goed organiseren van de ondersteuning en toerusting van de catecheten;
19
- De methode Follow Up wordt alweer een aantal jaren gebruikt en bevalt nog steeds goed. Wel is
het verstandig om eens te kijken naar nieuwere methodes en/of het aanbod van (multimediale)
werkvormen om de catechese nog interactiever te maken;
- Een doe-activiteit / uitstapje bij onderwerp onderzoeken;
- Het betrekken en motiveren van de ouders is belangrijk. Zij hebben immers bij de doop van hun
kinderen een belofte afgelegd en hebben de opdracht om hun kinderen (te laten) voorgaan op
de weg van èn (te laten) onderwijzen in het christelijk geloof.
d. Beleidsvoornemens
- In het kader van een algehele bezinning op het jeugdwerk ook de catechese en andere toerustingsvormen
voor jongeren onder de loep nemen.
- Hierbij ook kijken naar mogelijkheden voor het opstarten van basiscatechese (10-12 jaar).
- Hierbij ook kijken naar de mogelijkheden om samen met een nieuwe predikant invulling te geven
aan de vorming en toerusting van de jongeren.
- Hierbij ook kijken naar de huidige methode en nieuwere methoden en multimediale werkvormen.
- Actief benaderen kinderen en ouders die niet aan catechese deelnemen.
Belijdeniscatechese
b. Huidige situatie
Elk jaar kunnen mensen openbare belijdenis afleggen van het geloof. De weg naar de openbare belijdenis
van het geloof lag altijd in het verlengde van de catechese. De laatste jaren echter is daar verandering
in gekomen. Mensen doen tegenwoordig meer op latere leeftijd belijdenis van het geloof.
De gemeente hanteert nu, dat alleen zij die geloofsbelijdenis hebben afgelegd, toegang hebben tot
het deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Zij die wensen om belijdenis van het geloof af te leggen,
kunnen rond september in contact treden met de dominee en dit aan hem te kennen geven. Daarna
zal in overleg met de belijdeniscatechisanten een 20 tal avonden belegd worden. Op deze avonden
wordt tot op heden het boekje, geschreven door ds. A.F. Troost, “Als ik op zondag wakker word”,
met elkaar gelezen en besproken. Aan het einde van het seizoen wordt de vraag of men belijdend lid
wil worden van de gemeente actueel. Met Palmpasen vindt de openbare belijdenis van het geloof
plaats in de morgendienst.
c. Aandachtspunten
- Het aantal belijdeniscatechisanten neemt de laatste jaren in aantal af. Recent heeft een aantal
jongvolwassenen openbare geloofsbelijdenis afgelegd, maar het is goed om te kijken of de bestaande
situatie om andere vormen en toeleiding tot de openbare geloofsbelijdenis vraagt. Een
en ander werkt door in het aantal mensen dat voor aan ambt gevraagd kan worden en deelname
aan de viering van het Heilig Avondmaal. Dit kan worden meegenomen in het bezinningstraject
jeugdwerk. Het is belangrijk dat we ook kunnen voorleven en uitleggen waarom het afleggen van
de openbare geloofsbelijdenis en belijdend lidmaat van de gemeente zijn meerwaarde heeft.
d. Beleidsvoornemens
- Het werven van belijdeniscatechisanten nader bekijken.
- Onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om de weg naar de openbare geloofsbelijdenis af
te leggen in onze gemeente.
20
Volwassenencatechese
Dit seizoen (2017-2018) worden voor de volwassenen in de gemeente een aantal kringen georganiseerd:
- Mannenkring “Gaan voor God” . Vanaf 18 september om de 2 weken op maandagavond vanaf
20.30 uur. Dit seizoen gaan zij het hebben over een bijzonder geloofsgeheim: “de hoop die in ons
leeft” uit het boekje van het Evangelisch Werkverband (PKN) over de 1e brief van Petrus.
- Bijbelkring: ongeveer 7 donderdagavonden per jaar komt de kring bij elkaar in de consistorie
onder leiding van een predikant. Eerste avond is op 21 september om 19.30 uur. Dit seizoen bespreken
ze waarschijnlijk de “Ik ben”-uitspraken van de Here Jezus in het Evangelie naar Johannes.
- Startkring: In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, komt deze kring van jonge gezinnen
al heel wat jaren samen rondom de Bijbel en hebben gesprekken rondom geloven en gezin.
- Kring geloofsopvoeding: Deze kring van jonge gezinnen komt ongeveer 1x per 6 weken bij elkaar.
Er nemen zeven leden deel uit vijf gezinnen. Er wordt gewerkt met materiaal van de IZB of andere
organisaties.
-
- Geestelijke groei kring: Deze groep is voortgekomen uit samenkomsten in de 40-dagentijd in dit
jaar en de naam is gekozen naar aanleiding van de bijbelstudie die zij volgen: Basislessen geestelijke
groei (van Arjan Baan). Een groep van ongeveer 10 vrouwen komt om de drie weken bij elkaar
op woensdagavond.
- Verdieping voor vrouwen (VVV): Een nieuwe groep die gaat starten op 20 september. Zij willen
1x per 3 weken bij elkaar gaan komen en om de beurt de avond voorbereiden – dit seizoen n.a.v.
het boek “Tien vrouwen uit de bijbel”, van Max Lucado.
c. Aandachtpunten
- Er zijn ook kleine groepen mensen die zelf bijeenkomen zonder dat de kerkenraad daarvan op de
hoogte is. Het is goed om deze groepen – waar mogelijk – ook in het geheel van vorming en toerusting
op de nemen. Dat biedt ook mogelijkheden om deze groepen te ondersteunen.
- Het vormings- en toerustingswerk zal ook door de werkgroep gemeenteopbouw onder de loep
worden genomen met het oog op de geloofsopbouw van de gehele gemeente.
- Bestaande kringen waar nodig ondersteunen vanuit de kerkenraad en ook kijken of er de komende
jaren andere kringen nodig zijn.
- Vanuit de kring geloofsopvoeding is voorgesteld om in de komende beleidsperiode laagdrempelige
thema-avonden voor ouders met jonge gezinnen te organiseren. Hiervoor een spreker uitnodigen.
Hopelijk vloeit uit het samenkomen, het delen van informatie en ervaringen, de start van
nieuwe kringen van jonge ouders/gezinnen voort.
d. Beleidsvoornemens
- Het vormings- en toerustingswerk onder de loep nemen met het oog op gemeenteopbouw
d.m.v. geloofsopbouw;
- Alle kringen als onderdeel van vorming- en toerusting binnen de gemeente laten functioneren;
- Laagdrempelige thema-avonden voor jonge ouders organiseren om zo nieuwe kring(en) geloofsopvoeding
te starten of de bestaande kring te laten groeien.
21
Het kerkrentmeesterlijk beheer
Kerndoelstellingen
Ontwikkelen van vrijwilligersbeleid
- Werken aan een ook op langere termijn financieel gezond beheer van de kerkelijke gebouwen
- Werken aan de huidige en nieuwe acties om gelden voor de kerk te verwerven
- Verbeteren van de communicatie richting gemeenteleden die te weinig Vaste Vrijwillige Bijdrage
(VVB) betalen – om waar mogelijk de opbrengst van de VVB te verbeteren
a. Visie en doelen
Kerkrentmeesters beheren de bezittingen en behartigen de stoffelijke belangen van de gemeente. Zij
spreken de gemeente aan op haar verantwoordelijkheid om binnen de kaders van de begroting, voor
voldoende financiële middelen te zorgen om het gemeentewerk mogelijk te maken. De kerkrentmeesters
starten zo nodig activiteiten om de nodige geldmiddelen aan te vullen.
b. Huidige werkwijze, situatie
De taak van het College van Kerkrentmeesters is de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de
gemeente, voor zover niet van diaconale aard. Deze taak omvat de volgende (beleids)zaken:
• Personeels- & vrijwilligersbeleid
• beleid beheer en ter beschikking stellen van de gebouwen van de gemeente
• financieel beleid
• het bijhouden van de ledenregisters
• beleid geldwerving
Personeels- en vrijwilligersbeleid
Kerkelijke medewerkers (organist) behandelen wij conform arbeidsvoorwaarden PKN kerken. Sinds
kort werkt de gemeente met een groep vrijwillige kosters.
Voor het vrijwilligersbeleid is een afzonderlijke notitie vastgesteld die opgenomen is in dit beleidsplan.
Beleid beheer en ter beschikking stellen van de gebouwen van de gemeente
• beheer c.q. onderhoud
• Door het voeren van een planmatig onderhoudsbeleid streven naar een optimale instandhouding
van alle gebouwen.
• We maken gebruik van deskundige begeleiding en advisering.
• Voor financiering van het onderhoud wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van subsidieregelingen
(geldt met name voor het kerkgebouw als monument)
• Ter beschikking stellen/ verhuur
Het onder voorwaarden aan derden ter beschikking stellen van gebouwen, waarbij uitgangspunt
is dat kerkelijke activiteiten voorrang hebben op andere activiteiten.
22
Financieel beleid
Algemeen
• Waar mogelijk facilitaire uitgaven kostendekkend laten zijn:
Te denken valt aan beschikbaar stellen gebouwen, kerkblad/liturgieën, kosten koren/bands,
gemeentegids.
Verantwoording
• Volledige openheid naar de gemeente.
Het bijhouden van de ledenregisters
Ledenadministratie voeren gekoppeld aan landelijke administratie van de Protestantse Kerken in
Nederland (SMRA).
In acht nemen regelgeving in het kader van Wet op persoonsregistratie.
Beheer verzekeringen
Het College van Kerkrentmeesters beheert de verzekeringen die de gemeente heeft afgesloten.
Beleid geldwerving
• Gelden komen binnen door collectes, via de activiteitencommissie, vrijwillige bijdragen, het Verjaardagsfonds,
oudpapier inzamelen, het toerisme, subsidies en verhuur.
• Geldwerving gericht laten zijn op bewustwording van de gemeenteleden.
De activiteitencommissie
De activiteitencommissie is opgezet door het CvK om acties te organiseren voor het verwerven van
extra liquide middelen. De commissie heeft nu een aantal vaste activiteiten, waaronder de fair(s). De
commissie wil graag nieuwe acties opzetten. Het lijkt de activiteitencommissie verstandig om meer
aan te sluiten bij activiteiten in de vesting (WinterWonderWoudrichem / Jaarmarkt).
c. Aandachtspunten
• Door het overheidsbeleid verminderen de subsidiestromen, waardoor er steeds minder een beroep
gedaan kan worden op fondsen. Het is naar de toekomst toe de vraag hoe lang de gemeente
het kerkgebouw nog zelf kan beheren als eigenaar.
• De sterk stijgende energiekosten.
• Jeugdige/ jongere leden van onze kerk nemen steeds minder hun (financiële) verantwoordelijkheid
jegens ons kerkgenootschap.
• De afnemende bijdragen aan de wekelijkse collectes.
• Hoge kosten die te verwachten zijn i.v.m. onderhoud en verwarming.
• Het koor zal komende periode moeten worden opgeknapt. Onderzoeken of bepaalde functies/
activiteiten die nu nog in het kerkelijk bureau plaatsvinden een plek in de kerk kunnen krijgen.
• Onder andere met behulp van de activiteitencommissie diverse acties initiëren met als doel de
liquide middelen te vergroten. De activiteitencommissie gaat zich komend seizoen ook bezinnen
op de huidige acties en eventuele nieuwe activiteiten.
d. Beleidsvoornemens
• Onderzoeken hoe de kerkelijke gebouwen in de toekomst op een financieel verantwoorde wijze
kunnen worden beheerd.
23
• Nader uitwerken van het vrijwilligersbeleid.
• Om de betrokkenheid van kerkleden te vergroten en van actuele informatie te voorzien wordt de
website opnieuw ingericht (zie ook communicatie).
• Mensen adviseren over mogelijkheden om giften structureel aan de kerk te doneren (fiscale
voordelen) zodat structurele giften toenemen.
• Financiële ondersteuning van kerkelijke activiteiten (zoals een startdag).
• Diverse acties initiëren met als doel de liquide middelen te vergroten.
Communicatie
Kerkdoelstellingen
- Informatie over de gemeente aantrekkelijker, toegankelijker en inzichtelijker maken voor gemeenteleden
en buitenstaanders
- Meer inzet van digitale communicatiemiddelen
- Communicatie van de kerkenraad richting gemeente verbeteren
- Communicatie van gemeenteleden richting kerkenraad verbeteren
- Invulling van de gemeenteavonden waar mogelijk interactiever
a. Visie en doelen
Heldere communicatiestromen en duidelijke informatieverspreiding vergroot de transparantie en
versterkt de betrokkenheid van gemeenteleden. Het draagt ook bij aan het saamhorigheidsgevoel
van de kerkelijke gemeente als geheel. De kerkenraad streeft naar een heldere, zorgvuldige communicatie,
zowel binnen de gemeente als naar buiten. De kerkenraad zoekt naar nieuwe middelen om
haar leden te bereiken en/of van actuele zaken op de hoogte brengen.
b. Huidige werkwijze, situatie
De kerkenraad maakt gebruik van de volgende middelen om informatie te verspreiden:
• Website: www.hervormdegemeentewoudrichem.nl
• Kerkklanken
• Inlegvel in Kerkklanken
• Gemeentegids
• Informatie op de tafel in de hal van de kerk
• Afkondigingen aan het begin van de kerkdiensten
• Informatie vanuit de wijkteams
• Informatie afkomstig van de predikant
• Informatie afkomstig van de diaconie en/ of college van kerkrentmeesters
• Het whiteboard in de hal van de kerk
• Folders en flyers. Bij speciale diensten worden er flyers opgehangen om de aandacht van niet
meelevende mensen te trekken
• Op naam gestelde brieven
• Gemeenteavonden. Een á twee maal per jaar wordt er een gemeenteavond belegd, hierop wordt
ook informatie uitgewisseld.
• Informatie vanuit de afgevaardigden van diverse clubs/groepen
24
c. Aandachtspunten
• Informatie over de gemeente aantrekkelijker, toegankelijker en inzichtelijker maken voor gemeenteleden
en niet-gemeenteleden;
• De website is aan vernieuwing toe. Hier is al aan gewerkt. De beheerder moet wel informatie
voor de diverse onderdelen van de site ontvangen.
• Er is nu 1 persoon die de site beheert. Onderzoeken of beheer in teamverband wenselijk en mogelijk
is.
• Meer inzet van digitale communicatiemiddelen (beamer/scherm / e-mail / apps).
d. Beleidsvoornemens
• Mogelijkheden voor gebruik van schermen in de kerk onderzoeken (kortere mededelingen, extra
informatie zichtbaar) – rekening houdend met degenen die de schermen niet kunnen zien.
• Website vernieuwen en zorgen voor team van mensen die (een deel van) de site kan beheren.
• Opzetten van een e-mailnieuwsbrief waarin - met toestemming van betrokkenen! – ook gebedspunten
kunnen worden opgenomen.
• Een bord bij de grenzen van Woudrichem met een welkom namens de kerken + aanvangstijden
diensten.
• Verkorte notulen kerkenraadsvergaderingen op website en in kerkklanken.
Vrijwilligersbeleid
Kerndoelstelling
- Ontwikkelen vrijwilligersbeleid
a. Visie en doel
Wie lid is van Christus’ kerk wordt ook geroepen om zich met haar of zijn gaven in te zetten voor de
opbouw en het algehele functioneren van die gemeente. Niemand wordt hiertoe door mensen verplicht,
maar iedere vorm van dienst gaat in de kerk ook verder dan ‘vrijwilligerswerk’. Om nu en in de
toekomst te beschikken over de inzet van, voldoende, goede en gemotiveerde vrijwilligers, streeft de
gemeente naar vrijwilligersbeleid dat daaraan bijdraagt.
De kerk – en dus ook de Hervormde Gemeente Woudrichem (PKN), is een gemeenschap met een
kleine groep mensen die hun betrokkenheid bij de gemeente tonen door zich belangeloos in te zetten
voor het werk van de kerk.
Deze inzet van mensen is al langere tijd geen vanzelfsprekendheid meer. Daarom is het belangrijk dat
er een actief vrijwilligersbeleid is, dat regelmatig wordt geactualiseerd. Vrijwilligersbeleid kan immers
bijdragen aan het geven van vertrouwen èn het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers.
Belangrijk is dat er duidelijkheid bestaat over de taken, de verantwoordelijkheden, de financiële context,
organisatienetwerk, roulatie en de wijze waarop nieuwe vrijwilligers worden geworven, begeleid
en ingezet. Tot opbouw van de gemeente en ten gunste van de vrijwilligers worden voorwaarden
gecreëerd en ruimte geschapen om talenten te herkennen en te benutten.
Op dit moment heeft onze gemeente vrijwilligersbeleid. Het is belangrijk om dit beleid up-to-date te
houden. In het beleid moet aandacht zijn voor de volgende elementen:
• Bezinnen: De kerk als organisatie; werken in teamverband; werken met veel vrijwilligers e.d.
25
• Binnenhalen: Welke vrijwilligers/ talenten hebben we nodig? Hoe halen we die binnen? Waar
zoeken we die?
• Begeleiden: Is er begeleiding nodig? Zo ja, welke- hoe en wanneer?
• Belonen: Op welke manier belonen we onze vrijwilligers? Wie zorgt daarvoor?
• Behouden: Hoe houden we de vrijwilligers vast? Wat is daarvoor nodig?
• Beëindigen: Hoe nemen we afscheid van een vrijwilliger? Wat is de reden van het afscheid nemen?
Wat zijn de ervaringen van de vrijwilliger? Welke verbeterpunten zijn er? Wat kunnen wij
nog voor elkaar betekenen?
d. Beleidsvoornemen
• Een werkgroep instellen, bestaande uit gemeenteleden en een kerkenraadslid, die het vrijwilligersbeleid
voor de komende jaren monitoren en waar nodig actualiseren.
Evaluatie van het beleidsplan
Het beleidsplan is bedoeld om planmatig:
- de (geestelijke) opbouw van de gemeente ter hand te nemen;
- het leven en werken van de gemeente gestalte te geven;
- de verschillende geledingen en taakgroepen te laten werken aan de realiseren van hun beleidsvoornemens.
Dit alles om vandaag en in de nabije toekomst een levende gemeente van de drie-enige God te zijn.
Om de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan in beeld te houden is het goed om jaarlijks
binnen de diverse taakgroepen en geledingen te evalueren hoe een en ander verloopt. Wat gaat
goed? Wat loopt anders dan verwacht? Hebben we een goede koers, of moeten eerder gestelde
doelen en activiteiten worden aangepast. Het is goed om daar jaarlijks naar te kijken en waar nodig
bij te sturen.
Het is ook goed wanneer de kerkenraad jaarlijks met de taakgroepen en geledingen in gesprek gaat
over de diverse onderdelen en beleidsvoornemens in het beleidsplan. De kerkenraad is eindverantwoordelijk
en heeft ook een faciliterende functie naar de taakgroepen en geledingen toe.
Een half jaar voor het einde van de beleidsperiode wordt een ‘overall’-evaluatie gestart, waarbij niet
alleen wordt teruggekeken, maar ook wordt nagedacht over de beleidsvoornemens die voor de
daaropvolgende jaren wenselijk zijn. Hiervoor zou dan opnieuw een klankbordgroep kunnen worden
ingesteld – bestaande uit een mix van enkele kerkenraadsleden en gemeenteleden.