Informatie van Ds. Marcel Zijlstra en Klankbordgroep

Voortgang kern-beleidsplan

Op weg naar 3 juli: bijpraatavond

Deze maand gebruikt de werkgroep om met diverse geledingen en groepen te spreken. Hoe kijken zijn terug op de afgelopen beleidsperiode en wat zijn volgens hen belangrijke aandachtspunten en doelstellingen om de komende jaren aan te werken? Mede op basis van deze gesprekken wordt toegewerkt aan een advies kern-beleidsplan. Op 3 juli a.s. hoopt de werkgroep dit advies kern-beleidsplan te presenteren. Het is de bedoeling u en jou vooraf de tekst (zo’n 2-3 A4) te bezorgen (via de website en/of het kerkblad). Dan kunt u als gemeente vooraf nadenken over de inhoud. We hopen 3 juli weer velen van u te mogen ontmoeten om samen mee te denken aan de toekomst van de Hervormde Gemeente Herwijnen. De avond  begint om 19.30 u. Vanaf 19.15 uur is er koffie, thee, e.d. Van harte welkom!

 

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, of iets met mij willen delen, neem dan gerust contact met mij op.

Ds. Marcel Zijlstra (Interimpredikant: M – 06-365 33 786  | m.zijlstra@pkn.nl)

 

Advies-kern-beleidsplan Hervormde Gemeente Woudrichem

BOUWEN – DELEN - BEMOEDIGEN

1 – VISIE

Hart voor de Heer

In ons belijden staat Jezus Christus centraal, Gods zoon en de opgestane Heer. Hij heeft door zijn lij-den en sterven ons met God de Vader verzoend. Hij schenkt ons Zijn Geest.

De Bijbel, Gods Woord, zien wij als leidraad voor ons gemeente-zijn, ons leven en handelen.

Hart voor elkaar

De gemeente ziet zich als de ontmoetingsplaats rondom Gods woord. Wij staan open voor elkaar als geloofsgenoten, ook als wij andere accenten leggen. Wij zien de verscheidenheid binnen onze ge-meente niet als beperkend maar als verrijkend.

De gemeente stimuleert al haar gemeenteleden: a) tot gebed; b) tot verdieping in de Bijbel en c) tot gemeentebreed naar elkaar omzien.

Hart voor de wereld

De Hervormde gemeente van Woudrichem weet zich door Christus geroepen en gezonden in de we-reld om uit Zijn Woord te leven en Zijn liefde uit te dragen.

De gemeente stimuleert al haar gemeenteleden om: a) net als Christus bewogen te zijn met de al dan niet gelovige naasten in de wereld dichtbij en veraf en b) vanuit die bewogenheid het verlangen te hebben de ontmoeting met deze naasten te zoeken en manieren te ontwikkelen om het evangelie met hen te delen.

2 – MISSIE

Het is de Levende God die ons leidt - met Zijn Woord als leidraad. Jezus Christus is onze Hoeksteen en de Heilige Geest bindt ons samen .

Op deze basis mag de Hervormde Gemeente Woudrichem bouwen aan Gods Koninkrijk en het Evan-gelie delen met onze naasten dichtbij en ver weg. Aanmoedigend, met elkaar bewogen en met een open deur geven wij gestalte aan ons kerk-zijn in Woudrichem.

De missie is onder andere gebaseerd op de volgende Bijbelteksten: Efeziërs 4:1, Psalm 119:105, 1 Petrus 2:6, Efeziërs 4:3, 1 Petrus 2:6, Psalm 105:1 en Hebreeën 10:23-25.

3 – DOELSTELLINGEN AFZONDERLIJKE WERKVELDEN

A. Werkveld erediensten

 

- Brede bezinning op de liturgie van de reguliere en bijzondere samenkomsten

- Komen tot besluitvorming over de tweede reguliere samenkomst

B. Werkveld jeugd- en jongeren

 

- Brede bezinning op de plaats van de jeugd, jongeren en jonge gezinnen in de gemeente om in kaart te brengen en te werken aan a) wat nodig is om jeugd/jongeren/jonge gezinnen meer bij de gemeente te betrekken en b) het jeugdwerk te revitaliseren

C. Werkveld bestuur en organisatie

- Streven naar een voltallige kerkenraad

- Herstructurering van de organisatie van de kerkenraad

 

D. Werkveld pastoraat

- Streven naar voldoende pastorale ouderlingen en leden van de wijkteams

- Werken aan goedlopende wijkteams met kundige en gemotiveerde mensen

- Verbeteren van de pastorale aandacht voor jongeren en jonge gezinnen

E. Werkveld diaconaat

- Streven naar voldoende diakenen

- Versterken van de eigen signaleringsfunctie en verwijzingsfunctie

- De gemeenteleden toerusten en activeren om concreet diaconaal te zijn

- Versterken van de rol van de diaconie t.a.v. de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

F. Werkveld vorming en toerusting

- Instellen van een werkgroep gemeenteopbouw die o.a. vorming en toerusting coördineert

- Zoeken en gestalte geven aan vorming en toerusting in samenwerking met andere gemeentes

G. Werkveld communicatie

- Informatie over de gemeente aantrekkelijker, toegankelijker en inzichtelijker maken voor ge-meenteleden en buitenstaanders

- Meer inzet van digitale communicatiemiddelen

- Communicatie van de kerkenraad richting gemeente verbeteren

- Communicatie van gemeenteleden richting kerkenraad verbeteren

- Invulling van de gemeenteavonden verbeteren

H. Werkveld zending en evangelisatie

- De gemeente toerusten om ‘missionair’ te zijn

- Het steunen van zendingsdoelen, gekoppeld aan diverse activiteiten die de doelen onder de aan-dacht brengen en gericht zijn op ontmoeting tussen kerkelijke en niet-kerkelijke mensen

- Uitbreiding van de commissie

I. Werkveld financiën & beheer

- Ontwikkelen van vrijwilligersbeleid

- Werken aan een ook op langere termijn financieel gezond beheer van de kerkelijke gebouwen;

- Werken aan de huidige en nieuwe acties om gelden voor de kerk te verwerven

- Verbeteren van de communicatie richting gemeenteleden die te weinig Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) betalen – om waar mogelijk de opbrengst van de VVB te verbeteren

Afsluitende opmerking

De Hervormde Gemeente Woudrichem telt ruim 1300 leden. Dat betekent dat er voor een predikant en kerkenraad veel werk te verzetten is. Zij worden daarbij ondersteund door een kern van betrok-ken gemeenteleden die zich vaak al langere tijd voor meerdere activiteiten en taken inzetten. Helaas is er ook bij veel geledingen sprake van onderbemensing. Om in de nabije en verdere toekomst alle noodzakelijke activiteiten te kunnen verrichten is ook de inzet van andere gemeenteleden noodzake-lijk. Laat ieder lid zich afvragen: wat kan ik bijdragen aan het leven en de opbouw van de gemeente – om ook op deze wijze samen in Woudrichem het ene lichaam te vormen met vele actieve leden en Christus als hoofd. Een gemeente die zich gezamenlijk bezint en verdiept, wijdt aan haar diaconale en pastorale roeping en haar tijd en energie inzet tot opbouw van de gemeente en het delen van de boodschap van het evangelie met anderen

IEDEREEN VAN HARTE UITGENODIGD VOOR DE GEMEENTEAVOND OP MAANDAG 3 JULI A.S. (19.30 UUR – KOOR VAN DE KERK (KERKSTRAAT 35). HET ADVIES-KERNBELEIDSPLAN WORDT DAN UITGE-BREIDER TOEGELICHT EN ER IS GELEGENHEID TOT VRAGEN EN GEZAMENLIJK GESPREK.

Informatie van Ds. Marcel Zijlstra en Klankbordgroep

Voortgang kern-beleidsplan

31 mei jl. konden we elkaar ontmoeten op de eerste bijpraatavond over het advies-beleidsplan dat door een werkgroep van gemeenteleden wordt ontwikkeld. Deze werkgroep is enthousiast en werkt met energie en hart voor de gemeente aan een advies kern-beleidsplan. Op de avond zelf hebben we de concept-visie (wie zijn we?) en de concept-missie (wat is onze opdracht?) aan de gemeente gepresenteerd. Ze zien er op dit moment als volgt uit:

Concept-visie

Hart voor de Heer

In ons belijden staat Jezus Christus centraal, Gods zoon en de opgestane Heer. Hij heeft door zijn lijden en sterven ons met God de Vader verzoend. Hij schenkt ons Zijn Geest. De Bijbel, Gods woord, zien wij als leidraad voor ons gemeente-zijn, ons leven en handelen.

Hart voor elkaar

De gemeente ziet zich als de ontmoetingsplaats rondom Gods woord. Wij staan open voor elkaar als geloofsgenoten, ook als wij andere accenten leggen. Wij zien de verscheidenheid binnen onze gemeente niet als beperkend maar als verrijkend.

De gemeente wil al haar gemeenteleden stimuleren

- zich te verdiepen in de Bijbel om zo geloofsopbouw te bewerkstelligen.

- gemeente-breed naar elkaar om te zien.

Hart voor de wereld

De Hervormde gemeente van Woudrichem weet zich door Christus geroepen en gezonden in de wereld om uit Zijn Woord te leven en Zijn liefde uit te dragen. 

De gemeente wil al haar gemeenteleden stimuleren

- net als Christus bewogen te zijn met de al dan niet gelovige naasten in de wereld dichtbij en veraf.

- vanuit die bewogenheid het verlangen te hebben de ontmoeting met deze naasten te zoeken en          manieren te ontwikkelen om het evangelie met hen te delen.

 

Concept-missie

Hiervoor hebben de leden van de werkgroep naar verschillende Bijbelgedeelten gezocht. Op basis van de inbreng is de groep tot het volgende resultaat gekomen:

Het is de Levende God die ons leidt  (Efeziërs 4:1v.). Zijn Woord vormt de leidraad (Psalm 119:105). Jezus Christus is onze Hoeksteen (1 Petrus 2:6) en de Heilige Geest bindt ons samen (Efeziërs  4:3).

Vanuit deze basis mag de Hervormde Gemeente Woudrichem:

- bouwen aan Gods Koninkrijk (1 Petrus 2:6)

- en het evangelie delen met onze naasten dichtbij en ver weg (Psalm 105:1 & Mattheüs 28:18-20).

- Aanmoedigend, met elkaar bewogen en met een open deur geven wij gestalte aan ons kerk van Christus-zijn in Woudrichem (Hebreeën 10:23-25).

 We kunnen het in drie woorden samenvatten: Bouwen, Delen & Bemoedigen

 

Vanuit de gemeente zijn hierbij nog enkele goede vragen gesteld. Moet er bijvoorbeeld niet naar de Drie Formulieren van Enigheid worden verwezen? En moeten de gedeelten in de visie die gaan over het ‘stimuleren van alle gemeenteleden’ wel in de visie staan? Of kunnen die beter als doelstellingen in het beleidsplan worden opgenomen. De diverse vragen en opmerkingen neemt de werkgroep mee.

 

Kernthema’s

Het tweede deel van de avond hebben we als gemeente in groepen gesproken over een aantal kernthema’s: 1) bezieling: levend geloof; 2) verrijking van de liturgie; 3) Oog voor elkaar (alle gemeenteleden onderling); 4 – Jeugd en jongeren; 5 – Oog voor anderen (mensen buiten de gemeente). Iedere groep had de mogelijkheid om bij deze thema’s een aantal doelen te formuleren en concrete activiteiten te bedenken om die doelen te bereiken. Dit leverde zoveel gespreksstof op, dat de meeste groepen maar een paar thema’s konden bespreken. Niet erg, want open gesprekken met elkaar helpt ook om elkaar beter te leren verstaan. De uitkomsten van deze gesprekken neemt de werkgroep ook mee.

Op weg naar 3 juli: bijpraatavond

Deze maand gebruikt de werkgroep om met diverse geledingen en groepen te spreken. Hoe kijken zijn terug op de afgelopen beleidsperiode en wat zijn volgens hen belangrijke aandachtspunten en doelstellingen om de komende jaren aan te werken? Mede op basis van deze gesprekken wordt toegewerkt aan een advies kern-beleidsplan. Op 3 juli a.s. hoopt de werkgroep dit advies kern-beleidsplan te presenteren. Het is de bedoeling u en jou vooraf de tekst (zo’n 2-3 A4) te bezorgen (via de website en/of het kerkblad). Dan kunt u als gemeente vooraf nadenken over de inhoud. We hopen 3 juli weer velen van u te mogen ontmoeten om samen mee te denken aan de toekomst van de Hervormde Gemeente Herwijnen. De avond  begint om 19.30 u. Vanaf 19.15 uur is er koffie, thee, e.d. Van harte welkom!

 

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, of iets met mij willen delen, neem dan gerust contact met mij op.

Ds. Marcel Zijlstra (Interimpredikant: M – 06-365 33 786  | m.zijlstra@pkn.nl)

 

 

 

Preekrooster:

zo 20 mei

1e Pinksterdag

9.30 uur:

ds. C. Hendriksen, Woudrichem

18.00 uur:

ds. G. Boer, Rhenen

     

Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !