Kerkklanken nr. 1260,  11 januari 2019

 

Kerkdiensten

13 januari        10.00 uur ds. A.J. Molenaar, doopdienst

                        18.00 uur ds. G. van der Linden, Waalwijk

20 januari        10.00 uur ds. A.J. Molenaar, dienst voor doven en slechthorenden

                        18.00 uur ds. A.J. Molenaar, jongerendienst

 

Collecten Diaconie

13 januari        Mercy Ships

20 januari        Youth For Christ/De Pomp Almkerk

 

College van Kerkrentmeesters

13 januari        Eigen predikantsplaats

20 januari        Voorziening onderhoud

 

Crèche

13 januari        José van Wijngaarden en Sophie van Wijngaarden

20 januari        Hetty van Leeuwen en Marjo van der Aa

 

Agenda

Zaterdag 12 januari

- oud papier

Woensdag 16 januari

- vergadering kerkenraad (19.30 uur)

donderdag 17 januari

- Bijbelkring (consistorie, 20.00 uur)

vrijdag 18 januari

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1261 bij Conny Bastiaans

zaterdag 26 januari

- oud papier

 

Erediensten

Zondag 13 januari is er ‘s morgens een doopdienst. Evi Mathea Scherff mag het teken van Gods verbond ontvangen. In de verkondiging staat centraal Lukas 3:1-22. Hier horen we hoe Jezus zelf ook gedoopt is. We gaan zien wat dat met onze doop te maken heeft. Na de dienst is er koffiedrinken en gelegenheid om Arwin en Marjolein te feliciteren met de doop van hun dochtertje en Vince met zijn zusje. De avonddienst wordt geleid door dominee G. van der Linden uit Waalwijk. 

Zondag 20 januari is er ‘s morgens een dienst die speciaal gericht is op doven en slechthorenden. Dove mensen uit de regio zullen te gast zijn. De liederen worden geprojecteerd zodat de dove mensen de liederen mee kunnen lezen.  Een doventolk zal voor vertaling zorgen van wat gezegd wordt. Na de dienst zal er ruimte zijn voor ontmoeting en een kopje koffie of thee. Om te zorgen dat liplezen goed mogelijk is, zal ik wellicht de preek niet vanaf de kansel houden.

De avonddienst op 20 januari is een jongerendienst over het thema ‘Boeiend?’ Wat boeit je, wat niet? Kan iets ook zo boeiend zijn dat je er niet meer van los komt? Wat doe je, als iets je in zijn macht heeft? Hoe word je werkelijk een vrij mens? We gaan erover nadenken, aan de hand van Bijbelwoorden van Johannes en Paulus. De muziek wordt verzorgd door de band One Desire. Iedereen van harte welkom en neem familie, vrienden en bekenden mee.

 

Koffiedrinken

Zowel zondagmorgen 13 januari als zondagmorgen 20 januari is er gelegenheid elkaar na de dienst te ontmoeten in het koor van de kerk. U bent van harte welkom.

 

Van de catechese

Is u de collage al opgevallen die in de hal aan de rechterzijde hangt? Deze is gemaakt door de jongeren van de maandaggroep van de huiscatechese. Allerlei afbeeldingen zijn verzameld die met de verschillende soorten Bijbelboeken te maken hebben. Voor echte speurders: één soort boek is niet terug te vinden! Met deze collage sloten ze het onderwerp ‘de Bijbel’ af, waar we de afgelopen maanden mee zijn bezig geweest. Wat is dat voor boek, hoe lees je het, en vooral: wat heeft God erin tot mij te zeggen? We leerden niet alleen theorie, maar ook hoe je voor jezelf de Bijbel kunt lezen. Ik hoop dat jong en oud in onze gemeente dat doen!

 

Huwelijk

Vrijdag 11 januari hopen Will Kölker en Ineke v.d. Hammen-Luijer te trouwen. Een heel bijzonder huwelijk, want Will is ernstig ziek. Op 8 januari 2019 is, als u dit leest, als het goed is het burgerlijk huwelijk gesloten en op vrijdag 11 januari volgt het vragen van een zegen, waarschijnlijk bij hen thuis. Alle menselijke plannen staan onder het ‘voorbehoud van Jakobus’ (zo de Heer wil en wij leven), maar nu toch wel in het bijzonder. We hopen dat alles doorgang mag vinden/heeft gevonden. Vanaf deze plaats van harte Gods zegen gewenst over jullie huwelijk! Wat is de liefde een sterk iets, dat ze zich zelfs niet door ziekte en dood laat weerhouden! Bij de huwelijkssluiting wil ik woorden lezen van Paulus uit 1 Korinthe 13 ‘De liefde zal nooit vergaan’. Dat geldt ten diepste voor de liefde van God, die de zijnen nooit maar dan ook nooit zal loslaten. Moge Hij voor jullie de bron van kracht en liefde zijn en blijven!

 

Jubileum

Zaterdag 12 januari hoopt het echtpaar Metz-Kolff (Middelvaart 22, 4285 WS) 40 jaar getrouwd te zijn. Van harte gelukgewenst en nog vele goede jaren samen toegewenst onder Gods zegen.

 

Groothuisbezoek

Ook dit jaar wordt er in alle wijken weer een groothuisbezoek georganiseerd. Het (PKN-) thema van dit jaar is: Een goed gesprek over Jezus. Dominee Molenaar zal in alle wijken de avond leiden. We vertrouwen op opbouwende en gezegende avonden. Een uitnodiging van uw wijkteam met plaats en tijd ontvangt u nog persoonlijk, maar hierbij alvast de data voor uw agenda:

wijk1: 7 februari

wijk 2: 28 februari

wijk 3: 19 februari

wijk 4: 26 februari

wijk 5: nog niet bekend bij ter perse gaan. U hoort zo spoedig mogelijk.

Graag tot ziens op de avonden!

de wijkouderlingen

 

Snertinloop wijk 1

Al vanaf 2015 is er de traditionele snertinloop van wijk 1. Ditmaal zal de snertinloop plaats vinden bij Jetse en Carolina van Wijk, Landpoortstraat 1. Een gezellig samenzijn op zaterdag 19 januari 2019 vanaf 16.00 uur tot circa 19.00 uur. Onvervalste eigengemaakte snert vanaf de warme houtkachel, als alternatief tomatensoep, roggebrood met spek en belegde broodjes. Een glaasje glühwein of koffie en bovenal veel tijd voor ontmoeting en om elkaar het beste te wensen voor 2019! Kinderen, jongeren en ouderen uit wijk 1 worden van harte uitgenodigd voor deze snertavond. Graag ontvangen wij uw opgave uiterlijk woensdag 17 januari. Opgave bij Huib van Pelt (wijkdiaken) tel. 06-53150488. Een vrijwillige bijdrage mag en is ter bestrijding van de onkosten. Mocht u vervoer nodig hebben, laat het dan tijdig aan ons weten!

 

Oud papier - oproep voor helpers!

Voor januari en februari is het rooster klaar en de lopers zijn hiervan al op de hoogte. 

De rest van het rooster 2019 is nog niet gemaakt omdat er meerdere afvallers zijn en ik graag wat helpers erbij zou willen hebben, zodat het voor iedereen bij slechts twee keer per jaar blijft. Wie wil zich twee zaterdagochtenden per jaar beschikbaar stellen voor het ophalen van het oud papier? Een paar uurtjes lekker bewegen in de buitenlucht, bijdragen aan een beter milieu en aan wat extra inkomsten voor de kerk. Een win-win-win-activiteit dus! Het is een jaar geleden dat Gerrit Ottevanger door een ongeval om het leven kwam. Hij heeft de organisatie jarenlang geweldig gedaan. Ik ben blij dat Hans Kant bereid is gevonden om die organisatie binnenkort over te gaan nemen. Aanmelden als helper nu nog even bij mij: vanengelenhenk@gmail.com, tel. 304192 of 06-22450764.

Henk van Engelen

 

Hulpverlening tijdens diensten

Door de organisatie Kerkhulpverlening is recent een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie en een daarbij behorend plan van aanpak opgesteld. Om te zorgen dat we de daarin genoemde taken adequaat kunnen uitvoeren, moet er tijdens een dienst of bijeenkomst een hulpverleningsteam zijn, bestaande uit gemeenteleden die in het bezit zijn van EHBO en/of BHV diploma.

Het meest in het oog springende actiepunt is de implementatie van een calamiteiten- en ontruimingsplan, inclusief EHBO-activiteiten. Daarom is het de bedoeling, dat er een Kerkhulpverleningsteam wordt samengesteld en getraind.  

Gemeenteleden die in het bezit zijn van een EHBO en/of BHV diploma, maar ook anderen die een functie hebben in de zorg, politie of brandweer willen wij vragen dit door te geven aan het college van kerkrentmeesters. Dit kan mondeling, telefonisch of per mail (cvk@hervormdegemeentewoudrichem.nl).

Zodra wij een totaalbeeld hebben van het aantal gemeenteleden die in het bezit zijn van een

EHBO en/of BHV diploma, zullen wij een bijeenkomst inplannen om de taken toe te lichten.

Wij hopen op uw medewerking want soms telt elke minuut.

 

Vakantieweken

In 2019 organiseert het Vakantiebureau van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk, in nauwe samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland, weer vakantieweken. De vakanties zijn bedoeld voor senioren, senioren met lichte zorg, senioren met zorg, voor mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie, mensen met een visuele beperking en mensen met een licht verstandelijke beperking. In de hal van de kerk ligt een brochure ter inzage.

Voor informatie kunt u terecht bij diaken Jaco Mak, tel. 0183-565977 en bij Fien Maas, tel. 0183-310494.

 

Abonnement Kerkklanken 2019

Eind januari zal uw abonnementsgeld voor Kerkklanken 2019 van de door u opgegeven rekening worden geïncasseerd als u ons daarvoor een machtiging hebt gegeven. Overigens verhogen wij ook dit jaar de abonnementsprijs niet, dus binnenkort zal € 24,00 van uw rekening worden afgeschreven.

Heeft u geen machtiging afgegeven en maakt u uw abonnementsgeld liever zelf over, doe dat dan voor 1 maart 2019 op rekening NL61RABO0372554423, ten name van College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Woudrichem, onder vermelding van ‘Kerkklanken 2019’.  Wij rekenen op uw medewerking.

 

Kerkauto

13 januari        doopdienst

Jos Kant, telefoon 302510

Kees Walraven, telefoon 302788 / 06-22489659

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 565977

20 januari        dienst voor doven en slechthorenden

                        Frans Jan van Tilborg, telefoon 301193 / 06-12468948

Maarten Noordzij, telefoon 443465 / 06-14777080

                        Avonddienst: Lia Mak-Tritten, telefoon 565977

Mocht er geen plaats meer zijn bij de aangegeven chauffeurs, dan kunt u contact opnemen met Catrien Brandenberg, telefoon 302556.

 

Om over na te denken

Als de vijand u er niet van kan weerhouden te werken,

probeert hij u door teveel werk buiten spel te zetten

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad

 

Preekrooster:

zo 20 januari

10.00 uur:

Ds. A.J. Molenaar

dienst dovenpastoraat

koffie drinken

18.00 uur:

Ds. Molenaar

jeugddienst

 Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !