Kerkklanken nr. 1237,  12 januari 2018

 

Kerkdiensten

14 januari        10.00 uur ds. G.J. Wolters, Almkerk (bevestiging ambtsdragers)

                        18.00 uur ds. G.J. van der Beek, Nieuw-Lekkerland

21 januari        10.00 uur ds. A. Naaijen, Andel 

                        18.00 uur Bram Rebergen (jeugddienst)

 

Collecten

Diaconie

14 januari        World Servants

21 januari        Youth for Christ Altena, de Pomp

 

College van Kerkrentmeesters

14 januari        Eigen predikantsplaats 

21 januari        Voorziening onderhoud

 

Crèche

14 januari        Corinne Ottevanger en Lisa Ottevanger (locatie: zie bericht hieronder)

21 januari        Marian van Pelt en Lieke van Pelt (locatie: zie bericht hieronder)

 

Agenda

zaterdag, 13 januari

- oud papier

donderdag, 18 januari

- bijbelkring

vrijdag 19 januari

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1238 bij Bert Nieuwkoop

 

Erediensten

In de morgendienst van 14 januari zullen een aantal kerkenraadsleden worden bevestigd en herbevestigd. Verderop treft u hierover meer informatie aan. Deze dienst zal geleid worden door ds. G.J. Wolters uit Almkerk. In de avonddienst gaat ds. G.J. van Beek uit Puttershoek voor. Zondagmorgen 21 januari gaat ds. A. Naaijen uit Andel voor en de avonddienst is een jeugddienst met Bram Rebergen. Ook hierover vind jij/u hierna meer informatie.

 

Koffie drinken

Zondag 21 januari a.s. is er weer gelegenheid om na de dienst samen koffie te drinken in het koor van de kerk. Graag nodigen we iedereen van harte uit om als gemeente samen te zijn en onder het genot van koffie, thee of limonade met elkaar in gesprek te gaan.

 

Jeugddienst

Zondagavond  21 januari a.s. is er weer een jeugddienst die om 18.00 uur begint. De spreker (en schrijver) voor deze avond is Bram Rebergen. Voor velen een bekend persoon omdat hij als spreker al vanaf 1994 actief is en o.a. op de EO-jongerendag gesproken heeft. Verder is Bram werkzaam als algemeen directeur van Youth for Christ Nederland! Kenmerkend aan de sprekersstijl van Bram is zijn directheid en humorvolle manier van spreken. Het belooft een fijne en inspirerende dienst te worden. Van harte welkom allemaal en neem bekenden en vrienden mee!

 

Zieken

In de afgelopen periode heeft mevrouw A.C. van Walree-Meulendijk, Rijkswal 44 (4285 AD) in het ziekenhuis gelegen voor een operatie aan haar knie. Gelukkig mocht zij inmiddels weer thuis komen om daar verder te herstellen. Ook ds. S. Jumelet uit Zaltbommel, die in onze gemeente de ouderen van 80 jaar en ouder bezoekt, heeft eind vorig jaar twee weken in het ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch gelegen en moet nu ook thuis weer verder aansterken. Wij wensen hen beiden sterkte en een voorspoedig herstel toe. Ook andere gemeenteleden die wegens ziekte of anderszins aan huis gebonden zijn, bidden wij Gods nabijheid toe.

 

Bericht van overlijden

Vrijdag 5 januari is door een tragisch verkeersongeval de heer Gerrit Ottevanger, Burg. van der Lelystraat 24 overleden. Gerrit mocht slechts 58 jaar worden. Vrijdag 12 januari zal de begrafenis plaatsvinden vanuit de hervormde kerk te Woudrichem. De afscheidsdienst voorafgaand aan de begrafenis begint om 13.30 uur. In de volgende uitgave van Kerkklanken zullen we uitgebreider stil staan bij dit onverwachte overlijden van iemand die ons dierbaar was.  Wij wensen Lenie, de kinderen en allen die om hen heen staan Gods nabijheid toe in deze moeilijke periode. Dat Hij hen mag troosten en bijstaan.

 

Vacatures kerkenraad

De kerkenraad is dankbaar en blij u te kunnen melden dat de heer J. Mak zijn benoeming tot diaken heeft aanvaard. Mevrouw A.M.S. van der Beek-van Bergeijk en de heer H.L. van Aalst hebben helaas voor hun benoeming bedankt. Er zijn in de kerkenraad nu nog vier vacatures die we graag nog willen invullen. Het wordt voor ons als kerkenraad steeds moelijker om namen te bedenken van gemeenteleden die benoemd zouden kunnen worden. Maar misschien is er wel een gemeentelid waarvan u denkt: waarom is die nog nooit benoemd? In dat geval, schroom niet en geef die naam gerust door aan één van de kerkenraadsleden. Of, als iemand zelf graag een ambt wil vervullen, laat het ons weten!   

 

Bevestigingsdienst

In de morgendienst van zondag 14 januari zullen vier nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. In het ambt van ouderling worden bevestigd mevrouw C.Y. Bastiaans, die de werkzaamheden van de scriba gaat uitvoeren en mevrouw B.I. Vlot-Karelse, die voor wijk 2 de wijkouderling wordt. In het ambt van ouderling-kerkrentmeester wordt de heer G.J. van Wijgerden bevestigd en in het ambt van diaken de heer J. Mak. Daarnaast zullen in deze dienst de heren H.H. van Pelt (diaken) en A. van der Stelt (ouderling) worden herbevestigd voor een volgende termijn. Ook zullen we in deze dienst afscheid nemen van de heren C. Kant (diaken), D. Klaassen (ouderling-kerkrentmeester) en G.H. Nieuwkoop (ouderling/scriba). Tevens zal in deze dienst afscheid worden genomen van de heer A. van der Vliet (kerkrentmeester).

 

Beroepingscommissie

Inmiddels zijn de voorbereidingen van het beroepingswerk in de afrondende fase gekomen. De solvabiliteitsverklaring is, zij het met een beperking waarover u nog geïnformeerd zult worden, afgegeven en de benodigde stukken zijn opgesteld en vastgesteld door de kerkenraad. De laatste stap in de voorbereidingen is de samenstelling van de beroepingscommissie. We willen deze keer aan de slag gaan met een commissie van zes personen, waarin vier kerkenraadsleden en twee gemeenteleden zitting nemen. Graag nodigen wij uit om voordrachten te doen van gemeenteleden die u geschikt acht om deel te laten nemen aan de beroepingscommissie. U mag natuurlijk ook u zelf voordragen. Vervolgens zal de kerkenraad op basis van de voordrachten de commissie samenstellen, waarbij het uitgangspunt is dat deze in totaliteit (kerkenraadsleden en gemeenteleden) een evenwichtige weerspiegeling van de gemeente is. U kunt uw voordracht tot uiterlijk 20 januari indienen bij de (huidige) scriba (Burg. van der Lelystraat 51a of bert@bnhwoudrichem.nl).

 

Crèche tijdelijk op andere locatie

Vanwege aanpassingen aan het kerkelijk bureau is de crèche de eerste 3 weken van januari bij de familie van Pelt op Vissersdijk 18. Alle kindertjes zijn daar van harte welkom! Voor de leiding: als je je oppasbeurt geruild hebt, laat het dan even weten aan degene die voor jou in de plaats komt.

 

Oliebollenactie 2017

De oliebollenverkoop van 30 december 2017 heeft het mooie bedrag van bijna € 1.100,00 opgebracht. Deze opbrengst is bestemd voor het onderhoud van de kerk en het project van de zendingscommissie, Stichting Hulp Vervolgde Christenen. Wij willen iedereen hartelijk bedanken die heeft meegeholpen om dit bedrag te realiseren.

 

Eetavond en skypen met India

Op 24 februari is er weer een eet-avond in het koor van onze kerk. Deze keer eten we uit de Indiase keuken, heerlijke curry’s en andere gerechten. De avond staat in het teken van India, omdat wij als kerk Stichting Hulp Vervolgde Christenen ondersteunen met hun projecten in India. Mevrouw Singh, die in november de Indiase curry-workshop heeft gegeven aan een aantal dames, wil voor ons lekkere hapjes maken,. Ze bood spontaan aan om deze eet-avond mee te helpen, maar we zijn natuurlijk nog op zoek naar anderen die ook iets willen maken op Indiase wijze. Dus wil je je kookkunsten uitbreiden meld je dan even aan bij Bianca, Therèse of Marian om door te geven wat je wilt bereiden.

Onlangs heeft Jisca Deelen in de kerk iets verteld over de ervaringen van het werk wat zij en haar man Arie gedaan hebben in het kindertehuis in Coimbatore, waar in het Micheal J. Job Centre kansarme (wees)meisjes onderdak wordt geboden. Arie en Jisca hebben daar een tijd gewoond en gewerkt. Omdat India ver weg lijkt maar het eigenlijk best meevalt, brengen we met een Skype verbinding het meisjeshuis in India dichterbij. De meisjes vertellen iets van hun achtergrond en hoe ze in het opvanghuis zijn terecht gekomen, hoe hun dag invulling is  en hoe ze hun toekomst zien. Wij mogen vragen aan hen stellen, wees niet bang dat je eerst op Indiase les moet want we vertalen het in het Engels. Door het tijdsverschil met India begint de avond om 17.00 uur, het zou anders te laat worden om te skypen met die meisjes.
Als sponsoring voor het zendingsproject, Stichting Hulp Vervolgde Christenen, willen we als richtlijn € 10,00 per volwassene en € 5,00 per kind aanhouden. Tot ziens op 24 februari!

De zendingscommissie,
Bianca Vlot, Therèse van Vuren en Marian van Pelt

 

Kerkbalans 2018 ‘Geef voor je kerk’

Op 22 januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema is dit jaar: ‘Geef voor je kerk”. Alle leden krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage. De kerk krijgt, zoals u weet, geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken gemeenteleden, van mensen zoals u! Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan de actie Kerkbalans en “Geef voor je kerk”. In de week van 28 januari komt een vrijwilliger het toezeggingsformulier bij u ophalen. Langs deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage! Graag brengen wij ook het extra informatiebulletin over het beroepingswerk onder uw aandacht. Deze treft u aan bij de brief voor Kerkbalans.

 

Ontmoetingen, zendings- en deelwinkel

Het is jammer dat de deur en gordijnen van het kerkelijk bureau de hele week dicht zijn en dat de benedenverdieping alleen op zondag gebruikt wordt voor de crèche. Maar verder wordt het, behalve voor een aantal vergaderingen, weinig gebruikt. Zo werd het idee geboren om er meer mee te doen: een laagdrempelige ontmoetingsplaats en winkel met een sociaal karakter, waar we gastvrijheid, gemoedelijkheid en gezelligheid hoog in het vaandel willen hebben, die voor de zondag weer omgetoverd wordt tot crèche om de kindertjes te laten spelen tijdens de kerkdienst. Door een nieuwe invulling te geven aan het kerkelijk bureau kunnen we heel veel mensen bereiken, al dan niet kerkelijk meelevend. We kunnen op deze manier mensen samenbrengen en/of verbinden. Zo mogen we een instrument zijn om Gods liefde door te geven. In de gezellige ruimte is er gemoedelijkheid en reuring, aan tafel kan er altijd iets gemaakt worden wat in de winkel verkocht wordt of je schuift aan voor een lekkere kop koffie en een goed gesprek. Verder zullen er ook activiteiten en workshops worden georganiseerd voor alle leeftijden en doelgroepen. We zetten hierbij zoveel mogelijk talenten in van binnen (en buiten) onze gemeente en we hopen dat dit hele plan breed gedragen mag worden. Deze workshops doen we low budget zodat het voor veel mensen aantrekkelijk is om deel te nemen.

Opbrengst: de opbrengst van deze activiteiten, workshops en verkoop zijn bestemd voor het zendingsdoel wat de Hervormde Gemeente Woudrichem via de zendingscommissie op dat moment ondersteunt.

Deelwinkel: het idee van de deelwinkel is dat mensen een dienst of bruikbare huisraad aanbieden. Wij maken dan de match voor mensen die daar gebruik van willen maken. De bedoeling is dat we alleen bemiddelen. Zodoende hebben we geen opslag nodig maar wel de mogelijkheid elkaar te helpen.  

Zending en diaconie verenigd: we laten als kerk ons gezicht zien op een andere manier en helpen mensen dichtbij en verder weg; zending en diaconie verenigd binnen dit concept. Laten we hopen en bidden dat mensen via deze winkel en de liefde die we door mogen geven, nieuwsgierig worden en God willen leren gaan kennen.

Aanpassen Kerkelijk Bureau: voordat we dit alles kunnen gaan realiseren moet het kerkelijk bureau aangepast worden naar de behoeften van de gebruikers: de doordeweekse invulling van de winkel en ’s zondags de oppas tijdens kerktijd. Hiervoor zoeken we enthousiaste klussers die hun diensten willen aanbieden en hun talenten willen inzetten. Meld je aan bij Marian van Pelt, telefoon 304878/06-23384418, of mail naar marianvanpelt@online.nl. Je kunt ook contact opnemen met Marian als je een idee hebt voor een workshop.

 

Rectificatie gift

Zondagmorgen 10 september 2017 werd in de collectezak een enveloppe gedaan met een gift uit dankbaarheid van € 200,00. Deze gift is geheel ten goede gekomen aan het college van kerkrentmeesters.

 

Bloemengroet

Zondag 31 december 2017 gingen de bloemen uit de kerk als groet van de gemeente naar mevrouw Ruis-van Stokkum, Weth. de Joodestraat 2, kamer 313, (4285 CD) die op 28 december 2017 de leeftijd van 100 jaar mocht bereiken.  Ook kreeg deze zondag ds. S. van der Zee een boeket bloemen mee uit de kerk. Deze zondag was het de laatste keer dat hij bij ons voorging, omdat het vanwege zijn gezondheid niet langer mogelijk is diensten leiden. Aan het einde van de dienst is ds. Van der Zee toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad en hebben we hem als gemeente de woorden uit Psalm 134 toegezongen. Zondag 7 januari kreeg mevrouw A.C. van Walree-Meulendijk, Rijkswal 44 (4285 AD) die pas geleden is geopereerd aan haar knie, de bloemen uit de kerk.

 

Kerkauto

14 januari        Jos Kant, telefoon 302510

                        Maarten Noordzij, telefoon 06-14777080

                        Avonddienst: Lia Mak, telefoon 565977

21 januari        Peter Naaijen, telefoon 06-57339574

                        Arie Metz, telefoon 303228 / 06-26432864

Avonddienst: Lia Mak, telefoon 565977

Mocht er geen plaats meer zijn bij de aangegeven chauffeurs, dan kunt u contact opnemen met Catrien Brandenberg, telefoon 302556.

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van de kerkenraad.

Kerkklanken 12 januari 2018

Kerkklanken 22 december 2017

Kerkklanken 8 december 2017

Kerkklanken 24 november 2017

Kerkklanken 10 november 2017

Kerkklanken 27 oktober 2017

Kerkklanken 13 oktober 2017

Kerkklanken 29 september 2017

Kerkklanken 15 september 2017

Kerkklanken 1 september 2017

Kerkklanken 18 augustus 2017

Kerkklanken 28 juli 2017

Kerkklanken 7 juli 2017

Kerkklanken 23 juni 2017

Kerkklanken 9 juni 2017

Kerkklanken 5 mei 2017

Kerkklanken 21 april 2017

Kerkklanken 7 april 2017

Kerkklanken 24 maart 2017

Kerkklanken 10 maart 2017

Kerkklanken 24 februari 2017

Kerkklanken 10 februari 2017

Kerkklanken 27 januari 2017

Kerkklanken 13 januari 2017

Kerkklanken 23 december 2016

Kerkklanken 9 december 2016

Kerkklanken 25 november 2016

Kerkklanken 11 november 2016

Kerkklanken 28 oktober 2016

Kerkklanken 14 oktober 2016

Kerkklanken 30 september 2016

Kerkklanken 16 september 2016

Kerkklanken 2 september 2016

Kerkklanken 19 augustus 2016

Kerkklanken 29 juli 2016

Kerkklanken 8 juli 2016

Kerkklanken 24 juni 2016

Kerkklanken 10 juni 2016

Kerkklanken 27 mei 2016

Kerkklanken 13 mei 2016

Kerkklanken 22 april 2016

Kerkklanken 8 april 2016

Kerkklanken 18 maart 2016

Kerkklanken 4 maart 2016

Kerkklanken 19 februari 2016

Kerkklanken 5 februari 2016

Kerkklanken 22 januari 2016

Kerkklanken 8 januari 2016

Kerkklanken 18 december 2015

Kerkklanken 27 november 2015

Kerkklanken 13 november 2015

Kerkklanken 30 oktober 2015

Kerkklanken 16 oktober 2015

Kerkklanken 2 oktober 2015

Kerkklanken 18 september 2015

Kerkklanken 4 september 2015

Kerkklanken 21 augustus 2015

Kerkklanken 31 juli 2015

Kerkklanken 10 juli 2015

Kerkklanken 12 juni 2015

Kerkklanken 29 mei 2015

Kerkklanken 8 mei 2015

Kerkklanken 10 april 2015

Kerkklanken 27 maart 2015

Kerkklanken 6 maart 2015

Kerkklanken 20 februari 2015

Kerkklanken 6 februari 2015

Kerkklanken 23 januari 2015

Kerkklanken 9 januari 2015

Kerkklanken 19 december 2014

Kerkklanken 28 november 2014

Kerkklanken 14 november 2014

Kerkklanken 31 oktober 2014

Kerkklanken 16 oktober 2014

Kerkklanken 2 oktober 2014

Kerkklanken 19 september 2014

Kerkklanken 5 september 2014

Kerkklanken 15 augustus 2014

Kerkklanken 25 juli 2014

Kerkklanken 20 juni 2014

Kerkklanken 6 juni 2014

Kerkklanken 23 mei 2014

Kerkklanken 9 mei 2014

Kerkklanken 25 april 2014

Kerkklanken 11 april 2014

Kerkklanken 28 maart 2014

Kerkklanken 14 maart 2014

Kerkklanken 28 februari 2014

Kerkklanken 7 februari 2014

Kerkklanken 24 januari 2014

Kerkklanken 10 januari 2014

Kerkklanken 20 december 2013

Kerkklanken 29 november 2013

Kerkklanken 15 november 2013

Kerkklanken 1 november 2013

Kerkklanken 18 oktober 2013

Kerkklanken 4 oktober 2013

Kerkklanken 20 september 2013

Kerkklanken 6 september 2013

Kerkklanken 16 augustus 2013

Kerkklanken 26 juli 2013

Kerkklanken 12 juli 2013

Kerkklanken 28 juni 2013

Kerkklanken 14 juni 2013

Kerkklanken 31 mei 2013

Kerkklanken 17 mei 2013

Kerkklanken 26 april 2013

Kerkklanken 12 april 2013

Kerkklanken 29 maart 2013

Kerkklanken 15 maart 2013

Kerkklanken 1 maart 2013

Kerkklanken 8 februari 2013

Kerkklanken 25 januari 2013

Kerkklanken 11 januari 2013

Kerkklanken 21 december 2012

Kerkklanken 7 december 2012

Kerkklanken 23 november 2012

Kerkklanken 8 november 2012

Kerkklanken 26 oktober 2012

Kerkklanken 12 oktober 2012

Kerkklanken 28 september 2012

Kerkklanken 14 september 2012

Kerkklanken 31 augustus 2012

Kerkklanken 10 augustus 2012

Kerkklanken 20 juli 2012

Kerkklanken 6 juli 2012

Kerkklanken 22 juni 2012

Kerkklanken 8 juni 2012

Kerkklanken 25 mei 2012

website: ¡ Tambien !