Kerkklanken nr. 1229,  15 september 2017

 

Kerkdiensten

17 september   09.30 uur ds. A.D.P. Zijlstra (startdienst winterwerk)

                        18.00 uur ds. F.J. van Harten, Scheveningen

24 september   09.30 uur dhr. J. Bos, Ridderkerk

                        18.00 uur ds. K. Hage, Breukelen

 

Diaconiecollecte

17 september   Tear, Nacht zonder dak.

24 september   Diaconie, algemeen

 

College van Kerkrentmeesters

17 september   Voorziening onderhoud

24 september   Vijfjesactie

 

Crèche

17 september   Jacqueline Kant en Luca

24 september   Hetty van Leeuwen en Marjo van der Aa

 

Agenda

vrijdag 15 september

- startweekactiviteit Nacht zonder Dak vanaf 18.30 uur

zaterdag 16 september

- startweekactiviteit Struinen rond Loevestein 08.00 uur      

- startweekactiviteit Barbecue vanaf 17.00 uur

vrijdag 22 september

- inleveren kopij voor Kerkklanken 1230 bij Bert Nieuwkoop

zaterdag, 23 september          

- oud papier

 

Erediensten

Zondagmorgen 17 september geeft interim predikant Marcel Zijlstra in de startdienst, die de afsluiting is van de startweek, de aftrap voor het winterwerk in de komende periode. Zoals in de vorige Kerkklanken is vermeld zijn er verschillende kringen en activiteiten waar aan deelgenomen kan worden. We hopen met elkaar een gezegend winterseizoen te hebben, waarin we als gemeenteleden met elkaar mogen optrekken. In de avonddienst van 17 september gaat ds. F.J. van Harten uit Scheveningen voor. Zondag 24 september zal in de morgendienst de heer J. Bos uit Ridderkerk voorgaan en in de avonddienst ds. K. Hage uit Breukelen. We hopen met elkaar weer op fijne en gezegende diensten.

 

Koffiedrinken

Zondag 17 september is er na de morgendienst weer gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in het koor van de kerk. Een mooie gelegenheid om na de activiteiten van de startweek nog eens terug te kijken op de afgelopen dagen. Iedereen is weer van harte welkom.

 

Zieken

Op dit moment verblijft mevrouw A.C. de Graaf-Colijn in het Beatrixziekenhuis om daar een behandeling te ondergaan. Als alles goed gaat mag ze komende week weer naar huis. Paul Holster verblijft voor verdere revalidatie nog in het Nieuwe Gasthuis in Gorinchem. Mariet Dekker is in de afgelopen periode in het ziekenhuis in Dordrecht opgenomen om daar een operatie te ondergaan. Gelukkig waren de complicaties die daarna optraden van tijdelijke aard en mocht zij zaterdag 9 september weer thuis komen. Wij wensen hen veel sterkte toe, maar bovenal Gods nabijheid in moeilijke tijden. Ook allen die wegens ziekte of handicap aan huis gebonden zijn, willen wij in onze voorbede gedenken en bidden hen Gods nabijheid en liefde toe.

 

Wij gedenken.

Op vrijdag 1 september overleed Arie van Wijngaarden, Burg. van Rijswijkstraat 36 (4285 XX). Niet zo heel lang na zijn 71e verjaardag. Arie werd namelijk op 16 juli 1946 in Dordrecht geboren. Op betrekkelijk jonge leeftijd kwam hij door omstandigheden in Woudrichem terecht. Aan het eind van de Burg. van der Lelystraat kwam de ontmoeting met Joke. Op 25 augustus waren ze 50 jaar getrouwd. Het is, zo werd gezegd, alsof Arie zijn laatste krachten verzamelde om die dag nog bewust mee te kunnen maken. Mét Joke, hun vier jongens en degenen die bij hen horen. Daarna ging het immers heel snel achteruit. Arie heeft een groot deel van zijn leven in de bloemen gewerkt. De laatste jaren van zijn werkzaam leven werd hij een vakkundig monteur bij grote en kleine kranen. In zijn vrije tijd heeft hij genoten van voetbal, vissen, fietsen en gewoon lekker bezig zijn. De overwegend rustige Arie had oog voor de vogels en de bloemen en was daarin vooral ook een stille genieter. De snel ingrijpende ziekte heeft zijn leven echter in korte tijd veranderd. De krachtige, sterke Arie werd geconfronteerd met de broosheid van het bestaan.

Op woensdag 6 september kwamen we met velen samen in de Hervormde Kerk van Woudrichem om afscheid te nemen. Vanuit de bijbel lazen we het verhaal van de bruiloft in Kana. Het gedeelte dat in hun trouwdienst ook gelezen werd. Door het verhaal heen, waar Jezus zich op de achtergrond hield, waar zijn moeder Maria een onvoorwaardelijk vertrouwen in Hem stelde, het verhaal uitliep op het wonder en de verwondering, door dat alles heen hebben we geprobeerd het leven van Arie te verweven. Door liederen, woorden en gebeden heen hebben we de dank bij God gebracht. Voor het leven dat Hij in Arie heeft geschonken. We eindigden met het oude gezang “Op bergen en in dalen, ja overal is God. Waar mijn gedachten zweven of toeven daar is God.” Met die troostwoorden mogen we verder. We bidden Joke en allen die dicht om haar heen zijn van harte Gods kracht en sterkte toe op de weg die voor hen ligt. Een weg met een lege plek, maar met dankbare herinneringen.

Ds. C. Hendriksen.

 

Interim predikant

In eerste instantie was er met ds. Marcel Zijlstra afgesproken dat hij tot en met 30 september voor onze gemeente werkzaamheden zou verrichten. Inmiddels is er al veel werk verzet en zijn er vele contacten geweest met verschillende gemeenteleden. Ook is er hard gewerkt aan het nieuwe beleidsplan en de profielschetsen van onze gemeente en de te beroepen predikant. Om alles op een goede manier af te ronden en om straks een start te kunnen maken met het beroepingswerk is in de laatste kerkenraadsvergadering besloten om de overeenkomst met ds. Zijlstra te verlengen tot het einde van dit jaar. Wel zal het aantal uren worden teruggebracht van 16 uur per week naar 10 uur per week.

 

Vacatures kerkenraad

Aan het einde van het jaar zijn er een vijftal kerkenraadsleden aftredend. De heren H.H. van Pelt (diaken) en A. van der Stelt (ouderling) hebben zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode. De heren C. Kant (diaken), D. Klaassen (ouderling-kerkrentmeester) en G.H. Nieuwkoop (ouderling/scriba) hebben zich niet herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode. Dit betekent, dat met de vijf nog bestaande vacatures, er in totaal 8 vacatures ontstaan. Dat komt overeen met de helft van de kerkenraad waarmee we in een situatie komen dat het besturen van de gemeente en het uitvoeren van alle taken haast onmogelijk wordt. We hopen echter dat het zover niet zal komen en dat er gemeenteleden bereid zullen zijn hun verantwoordelijkheid te nemen om bij een benoeming positief te reageren. Voordat tot benoemingen kan worden overgegaan, wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld om namen in te dienen van belijdende leden die u geschikt acht voor één van de ambten. U kunt namen indienen voor vier vacatures ouderling, drie vacatures diaken en één vacature ouderling kerkrentmeester. Blanco lijsten die u daarvoor kunt gebruiken liggen in de hal van de kerk. De lijsten met namen kunnen tot en met maandag 25 september worden ingediend op het adres van de scriba, Burg. van der Lelystraat 51A. Wij rekenen op u.

 

Catechese seizoen 2017-2018

Net als voorgaande jaren starten de groepen van de huiscatechisatie weer. Op 19 september om 19.30 uur is er in de linker torenkamer een informatie avond. Daarbij zijn zowel ouders en  jongeren welkom. In dit uurtje is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, de methode te bekijken en vooral om te inventariseren welke groepen we kunnen samenstellen. De jongeren krijgen een persoonlijke uitnodiging in de bus, maar mocht je deze hebben gemist, kom dan zeker deze avond naar de torenkamer. De catechisaties beginnen weer in de week van 25 en 26 september. Voor meer informatie of om aan te melden voor deze huiscatechisaties kun je bellen naar 06-15133479.

Hartelijke groet en tot ziens, Antoinette Kraaij- Timmermans

 

Belijdeniscatechese

Zowel de kerkenraad van Werkendam, wijk 1, als de kerkenraad van Woudrichem heeft mij gevraagd het komend winterseizoen de belijdeniscatechese te leiden. Voor mij weer een heerlijke uitdaging. Maar het hangt er in de eerste plaats van af of er belangstelling is. Om dat te weten te komen nodig ik u/jou uit om op dinsdagavond 19 september tegen 20.00 uur naar Postweide 93 in Woudrichem te komen. In één van de gelijkenissen die de Here Jezus vertelt, staat: “Als de Mensenzoon terugkomt, zullen er dan nog gelovigen op aarde zijn?” Dat is een nogal heftige vraag. Zou je die ook in verband met belijdeniscatechisatie kunnen zien? Denk er maar eens over na. Misschien wil de Here God met deze vraag wel aan het werk in uw/jouw leven. Hoe dan ook, ìk kan niet in het hart van de ander kijken. Maar ik kan op dinsdag 19 september wel de deur open doen. Van harte welkom. Op die avond proberen we samen wat afspraken te maken over de meest geschikte avond, data, plaats en tijd, enz. Ik hoop, bid en wacht in spanning af. Heb je van te voren vragen of twijfels, bel of mail gerust, telefoon 0183-512964 of e-mail hendriksen25@zonnet.nl.

Een hartelijke groet van ds. C. Hendriksen

 

GEZOCHT M/V

Lieve gemeenteleden, draagt u / draag jij de kinderen in Woudrichem een warm hart toe? Vinden jullie ook dat alle kinderen de kans moeten krijgen om te  horen over Gods liefde voor hen? Als het antwoord ja is, willen wij vragen of u/jij wilt nadenken wat u/jij kunt betekenen voor de Vakantie Bijbel Club die we ook in 2017 in de herfstvakantie weer willen houden. Wat zou het mooi zijn als wij met de hele gemeente dit initiatief dragen!

Vele handen maken licht werk, wij zoeken dus zoveel mogelijk medewerkers die op dinsdag 17 okt en/of woensdag 18 okt willen helpen. Ook in de voorbereiding is hulp nog van harte welkom. Op welke manier zou u, zou jij betrokken kunnen zijn bij deze bijzondere taak? Wij horen het graag! Spreek ons aan of mail naar: jiscarebel@hotmail.com. Wilt u de vakantiebijbelclub ook in uw gebed meedragen? Bedankt!

Hartelijke groeten van de VBC-commissie

Andrika Kant

Marjan van der Meij

Jisca Deelen

 

Vluchtelingen in onze gemeente.

Misschien hebt u hen al een aantal keren in de kerk gezien, maar sinds een aantal maanden komt er een jong gezinnetje uit Irak bij ons naar de kerk. Het gezin bestaat uit vader Remoon en moeder Maha Awni en hun 2 jongens Mati (5 jaar) en Romel (3 jaar). Het zijn christenen die in de buurt van Mosul gewoond hebben, maar daar door het geweld van IS op de vlucht zijn geslagen. Daarbij hebben ze alles achter moeten laten, alleen de kleren die ze aan hadden en enkele papieren konden ze meenemen. Via Turkije zijn ze in een klein bootje naar Griekenland gevaren. Daar vandaan mochten zij naar Nederland en enkele broers van Remoon naar Portugal (later zijn zij naar Duitsland verhuisd). Maha beheerst al redelijk goed de Nederlandse taal maar voor Remoon is dat nog moeilijk. Ze hebben hier nog weinig contact. Alleen slechts een groet en meer niet! Als wij voor de Here een hand en een voet willen zijn, wilt u dan ook eens een praatje met hen maken, en hen eventueel uitnodigen voor een kopje koffie. Zo kunnen we met elkaar één gemeente zijn.

 

Vijfjes Actie

Zondag 24 september is er, in plaats van de gebruikelijke collectes voor het college van kerkermeesters, weer  aan de uitgang een Vijfjesactie. De opbrengst hiervan zal deze keer niet besteed worden aan een eigen doel, maar zal als bijdrage van onze gemeente gedaan worden voor noodhulp voor het door de orkaan Irma ernstig getroffen Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Aan de diaconie hebben wij gevraagd de opbrengst van de Vijfjesactie te verdubbelen. Wij rekenen op uw financiële steun. Heeft u geen mogelijkheid om tijdens de collectes te doneren, dan kunt u uw bijdrage ook storten op onze rekening bij de Rabobank: NL76RABO0372500609 onder vermelding van: Noodhulp Sint Maarten.

 

Bloemengroet

Zondag 3 september kreeg Fien Maas, Citadel 45 (4285 EG), die op dat moment in het ziekenhuis lag, de bloemen uit de kerk. Zondag 10 september gingen de bloemen als groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw J. Viveen-Kool, Kastanjelaan 20 (4285 DC)

 

Bedankje

De heer J. Baks en mevrouw E.J. Baks-Ippel, Jan Spieringweg 1 (4285 WN) willen graag iedereen bedanken voor de overweldigende aandacht die zij, in de vorm van kaarten, bloemen en bezoekjes mochten ontvangen voor hun 50 jarig huwelijksjubileum.

 

Kerkauto

17 september   Conny Bastiaans, telefoon 304219

                        Jan Duister, telefoon 304893

Avonddienst: Lia Mak, telefoon 565977

24 september   Hans Kant, telefoon 302897

                        Jan en Hetty van Leeuwen, telefoon 304221

Avonddienst: Lia Mak, telefoon 565977

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van de kerkenraad

 

 

 

 

Mogelijk wordt onderstaand bericht ook aangeleverd door andere gemeenten.

 

Persbericht

 

Studieavond met ds. Kees Kant in Rijswijk NB

over “De blijvende rol van Israël in Gods heilsplan”

 

Op dinsdag 26 september is er in Rijswijk NB. een studieavond met ds. Kees Kant, spreker voor de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De blijvende betekenis van Israël in Gods heilsplan. De bijeenkomst vindt plaats in het Kerkelijk Centrum de Wijnstok, Rijswijksesteeg 7 in Rijswijk. Aanvang om 19.30 uur, toegang is gratis.

 

De blijvende rol van Israël in Gods heilsplan

Over Israël zijn de meningen nogal verdeeld binnen de kerken. Kun je nog zeggen dat het huidige Israël op één lijn staat met het Bijbelse Israël? Is met de komst van Jezus alles niet heel anders geworden? Hoe lezen we de teksten uit het Oude Testament in het licht van het Nieuwe Testament ten aanzien van Israël ? Ds. Kant zal met behulp van een PowerPointpresentatie duidelijke lijnen trekken tussen veel teksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Hij zal duidelijk maken dat Israël nog steeds Gods volk is en dat Israël een grote en blijvende rol speelt in Gods heilsplan met de wereld. Ook het Nieuwe Testament getuigt daar van.

 

Achtergrond spreker

Ds. Kees Kant is sinds 2010 predikant van de Gereformeerde Kerk in Katwijk aan Zee. Hij volgde zijn opleiding theologie tot 1993 aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij is auteur van het boek ‘Van Eisenach naar Bethlehem’, waarin hij verbanden legt tussen de nazi-ideologie uit de jaren ’30 en ’40 en de Palestijnse bevrijdingstheologie van vandaag. Ds. Kant: “Ik vind het belangrijk dat mensen binnen de kerken zich bewust worden van de blijvende plaats voor Israël.”

 

Kerkklanken 15 september 2017

Kerkklanken 1 september 2017

Kerkklanken 18 augustus 2017

Kerkklanken 28 juli 2017

Kerkklanken 7 juli 2017

Kerkklanken 23 juni 2017

Kerkklanken 9 juni 2017

Kerkklanken 5 mei 2017

Kerkklanken 21 april 2017

Kerkklanken 7 april 2017

Kerkklanken 24 maart 2017

Kerkklanken 10 maart 2017

Kerkklanken 24 februari 2017

Kerkklanken 10 februari 2017

Kerkklanken 27 januari 2017

Kerkklanken 13 januari 2017

Kerkklanken 23 december 2016

Kerkklanken 9 december 2016

Kerkklanken 25 november 2016

Kerkklanken 11 november 2016

Kerkklanken 28 oktober 2016

Kerkklanken 14 oktober 2016

Kerkklanken 30 september 2016

Kerkklanken 16 september 2016

Kerkklanken 2 september 2016

Kerkklanken 19 augustus 2016

Kerkklanken 29 juli 2016

Kerkklanken 8 juli 2016

Kerkklanken 24 juni 2016

Kerkklanken 10 juni 2016

Kerkklanken 27 mei 2016

Kerkklanken 13 mei 2016

Kerkklanken 22 april 2016

Kerkklanken 8 april 2016

Kerkklanken 18 maart 2016

Kerkklanken 4 maart 2016

Kerkklanken 19 februari 2016

Kerkklanken 5 februari 2016

Kerkklanken 22 januari 2016

Kerkklanken 8 januari 2016

Kerkklanken 18 december 2015

Kerkklanken 27 november 2015

Kerkklanken 13 november 2015

Kerkklanken 30 oktober 2015

Kerkklanken 16 oktober 2015

Kerkklanken 2 oktober 2015

Kerkklanken 18 september 2015

Kerkklanken 4 september 2015

Kerkklanken 21 augustus 2015

Kerkklanken 31 juli 2015

Kerkklanken 10 juli 2015

Kerkklanken 12 juni 2015

Kerkklanken 29 mei 2015

Kerkklanken 8 mei 2015

Kerkklanken 10 april 2015

Kerkklanken 27 maart 2015

Kerkklanken 6 maart 2015

Kerkklanken 20 februari 2015

Kerkklanken 6 februari 2015

Kerkklanken 23 januari 2015

Kerkklanken 9 januari 2015

Kerkklanken 19 december 2014

Kerkklanken 28 november 2014

Kerkklanken 14 november 2014

Kerkklanken 31 oktober 2014

Kerkklanken 16 oktober 2014

Kerkklanken 2 oktober 2014

Kerkklanken 19 september 2014

Kerkklanken 5 september 2014

Kerkklanken 15 augustus 2014

Kerkklanken 25 juli 2014

Kerkklanken 20 juni 2014

Kerkklanken 6 juni 2014

Kerkklanken 23 mei 2014

Kerkklanken 9 mei 2014

Kerkklanken 25 april 2014

Kerkklanken 11 april 2014

Kerkklanken 28 maart 2014

Kerkklanken 14 maart 2014

Kerkklanken 28 februari 2014

Kerkklanken 7 februari 2014

Kerkklanken 24 januari 2014

Kerkklanken 10 januari 2014

Kerkklanken 20 december 2013

Kerkklanken 29 november 2013

Kerkklanken 15 november 2013

Kerkklanken 1 november 2013

Kerkklanken 18 oktober 2013

Kerkklanken 4 oktober 2013

Kerkklanken 20 september 2013

Kerkklanken 6 september 2013

Kerkklanken 16 augustus 2013

Kerkklanken 26 juli 2013

Kerkklanken 12 juli 2013

Kerkklanken 28 juni 2013

Kerkklanken 14 juni 2013

Kerkklanken 31 mei 2013

Kerkklanken 17 mei 2013

Kerkklanken 26 april 2013

Kerkklanken 12 april 2013

Kerkklanken 29 maart 2013

Kerkklanken 15 maart 2013

Kerkklanken 1 maart 2013

Kerkklanken 8 februari 2013

Kerkklanken 25 januari 2013

Kerkklanken 11 januari 2013

Kerkklanken 21 december 2012

Kerkklanken 7 december 2012

Kerkklanken 23 november 2012

Kerkklanken 8 november 2012

Kerkklanken 26 oktober 2012

Kerkklanken 12 oktober 2012

Kerkklanken 28 september 2012

Kerkklanken 14 september 2012

Kerkklanken 31 augustus 2012

Kerkklanken 10 augustus 2012

Kerkklanken 20 juli 2012

Kerkklanken 6 juli 2012

Kerkklanken 22 juni 2012

Kerkklanken 8 juni 2012

Kerkklanken 25 mei 2012

website: ¡ Tambien !