Ledenadminstratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door het college van kerkrentmeesters. Het is noodzakelijk om een goed overzicht te houden van het totale ledenbestand van de kerk. In de ledenadministratie worden vastgelegd naam, adres, geboortedatum en kerkelijke gegevens (huwelijk, doop, belijdenis e.d.). Bij wijzigingen in uw gezinssamenstelling of verhuizing wordt u verzocht deze (indien mogelijk) via email en anders schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie van de kerk. Deze wordt verzorgd door Janny Gouw, Oude Ban 3, Woudrichem (tel. 0183-309500).

Huuraanvragen

Voor gebruik van de kerk voor bijvoorbeeld uw huwelijk of andere bijeenkomsten kunt u contact opnemen met onze koster

Collecten en collectemunten

Tijdens de dienst vindt er een collecte in 2 rondgangen plaats. De eerste collecte is bestemd voor de het college van kerkrentmeesters, de tweede collecte is bestemd voor de diaconie. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het college van kerkrentmeesters.

Ook in onze kerk kan er al geruime tijd met collectemunten worden betaald. Zo voorkomt u dat u niet elke zondagochtend of -’s avonds weer diep in de portemonnee moet graven om te kijken of er nog kleingeld in zit. Daarnaast is uw gift ook nog eens aftrekbaar in uw jaarlijkse belastingaangifte (let op: alleen het deel dat boven de € 60 euro uitkomt en het totale bedrag moet minimaal 1% van uw drempelinkomen zijn).

Voor een aantal reeds bekend, voor anderen minder, vandaar dat we hier alles nog even op een rijtje zetten. In onze kerk maken we gebruik van zogenaamde collectemunten. Deze vertegenwoordigen een waarde en zijn in 3 kleuren te verkrijgen:

Groen = €0,50

Blauw = €0,75

Geel = €1,30

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij onderstaande adressen:

Naam                                                                            Adres                                
Mevr. R. van der Beek Jacoba van Beierenstraat 2a
Fam. Golverdingen Citadel 40
Fam. C. Walraven (dinsdagavond van 19.00-19.30 uur) Oudendijk 39
Fam. T.J. Ottevanger Burg. van de Lelystraat 53

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bedrag waarvoor u collectemunten koopt kan na verkrijging van de munten worden overgemaakt op rekening NL29RABO0372509991 tnv CvK Hervormde Gemeente Woudrichem.

Kerkblad "Kerkklanken"

Het kerkblad "Kerkklanken" wordt uitgegeven in samenwerking met een aantal Hervormde Gemeente van de voormalige ring Woudrichem. Het blad verschijnt in de regel 1 x per 2 weken. Redactionele artikelen dienen ingeleverd te worden bij de scriba. Voor abonnementen of bezorging dient men contact op te nemen met Janny Gouw, Oude Ban 3, Woudrichem (tel. 0183-309500) De abonnementskosten bedragen €24,- per jaar.

Kerkauto

Wanneer u geen mogelijkheden meer hebt om zelfstandig naar de kerk te gaan, is er altijd wel een oplossing.Zolang u dat wilt, kan er gezorgd worden dat u wordt opgehaald en weer thuisgebracht wordt. In het kerkblad staat vermeld wie er op welke datum zich beschikbaar stelt om kerkauto te rijden. Wanneer u daar even een telefoontje naar toe doet, wordt dat voor u met plezier geregeld. Kosten zijn er niet aan verbonden, 't is naastenliefde. Mocht u de betreffende chauffeur niet kunnen bereiken, bel dan met Catrien Brandenberg (0183-302556), zodat er een vervanger wordt gezocht. Klik hier voor het actuele rooster.

Toerisme

Tijdens het toeristenseizoen (april t/m september) is onze kerk elke zaterdag enkele uren open voor belangstellenden. Er zijn vrijwilligers aanwezig als gids en toezichthouder. Tijdens de openstelling wordt het orgel bespeeld, wat een uitnodigend karakter heeft. Ook voor groepen is de kerk op een andere dagen (behalve zondag)  te bezichtigen. Neem dan contact op met Mevr. Brandenberg.

openingstijden kerk voor toerisme:

za. 15 april t/m 9 sept:12.00-16.00 uur


   

Kerkradio

Gemeenteleden die niet in staat zijn de wekelijkse kerkdiensten bij te wonen, kunnen beschikken over een kerk-ontvanger. Op deze wijze kunnen ze ook thuis betrokken zijn bij de erediensten en andere activiteiten in de kerk. Gemeenteleden die door ziekte of anderszins tijdelijk verhinderd zijn de kerkdiensten bij te wonen kunnen een kerkradio-ontvanger aanvragen. Voor de kosten van de kerkradio wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze en andere giften voor de diaconie kunnen worden overgemaakt op                          rekeningnummer NL79 RABO 0 3725 00 846.

Contactadres hiervoor is:

Dhr. F. Maas, Citadel 45

 

Rekeningnummers College van Kerkrentmeesters:

Het rekeningnummer voor uw vrijwillige bijdrage: NL39INGB0001117922

Het rekening nummer voor algemene betalingen en giften: NL76RABO0372500609 

Het rekeningnummer voor betaling van uw kerkmunten: NL29RABO0372509991

Het rekeningnummer voor betaling kerkklanken: NL61RABO0372554423

Het rekeningnummer voor solidariteitskas en eindejaarscollecte: NL47RABO0372501907

 

Rekeningnummer Diaconie

Het rekeningnummer van de Diaconie is NL79RABO0372500846.

 

Preekrooster:

zo 25 augustus

9.30 uur: 

R.Verkaik, Hardinxveld-Giessendam

alleen KND voor kinderen van 4 t/m 8 jaar

18.00 uur:

Ds. A.J. Molenaar

Luister rechtstreeks als er een kerkdienst aan de gang is.

Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.

PKN

 

website: ¡ Tambien !